Begrippenlijst

Bij Novalinq komen er veel begrippen voorbij. Wij hebben de belangrijkste op een rij gezet.

Algoritme

Een algoritme is een set instructies die wordt ingezet om een wiskundig- of informaticaprobleem op te lossen. Wiskundig geformuleerd is het een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt.

Advanced Analytics

Advanced Analytics is het autonoom of semi-autonoom onderzoek van data of inhoud, die met behulp van geavanceerde technieken en tools, diepere inzichten proberen te krijgen, voorspellingen proberen te doen of aanbevelingen proberen te genereren. Dit doen ze met technieken en tools die vaak verder gaan dan die van traditionele business intelligence (BI).

Geavanceerde analytische technieken zijn onder meer data-/tekstmining, machine learning, patroonafstemming, prognoses, visualisatie, semantische analyse, sentimentanalyse, netwerk- en clusteranalyse, multivariate statistieken, grafiekanalyse, simulatie, complexe gebeurtenisverwerking, en neurale netwerken.

Agile

Agile is een ontwikkelingsaanpak die software in stappen levert door de principes van het Manifest voor Agile Software Development te volgen.

Applicatie-architectuur

Applicatie-architectuur is de discipline die een applicatieontwerp begeleidt. Het biedt principes die ontwerpbeslissingen beïnvloeden en patronen die bewezen ontwerpoplossingen bieden.

Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) past geavanceerde analyse en op logica gebaseerde technieken toe, waaronder machine learning. Hiermee kun je gebeurtenissen interpreteren, beslissingen ondersteunen, automatiseren, en acties ondernemen.

Augmented Reality (AR)

Augmented Reality (AR) is het realtime gebruik van informatie in de vorm van tekst, afbeeldingen, audio en andere virtuele verbeteringen die zijn geïntegreerd met objecten uit de echte wereld. Het is het element van de ‘echte wereld’ wat AR onderscheidt van virtual reality. AR integreert en voegt waarde toe aan de interactie van de gebruiker met de echte wereld, in plaats van dat het alleen een simulatie biedt.

Automated Testing (geautomatiseerde test)

Geautomatiseerde tests zijn van toepassing op commercieel of intern ontwikkelde software of services om te helpen bij het testproces, inclusief functionele en laad/stresstests. Geautomatiseerde tests bieden consistente resultaten en datapunten. De voordelen zijn onderhoudsgemak, de mogelijkheid om resources efficiënt te gebruiken in daluren en de mogelijkheid om rapporten te maken op basis van de uitgevoerde tests.

Bijbehorende tools voor kwaliteitsmanagement omvatten functionaliteit voor testplanning, testcasebeheer en defectbeheer (het beheerstuk van kwaliteit).


Avatar

Een avatar is een computerweergave van gebruikers in een door de computer gegenereerde 3D-wereld. Avatars worden voornamelijk gebruikt op chat- en entertainmentwebsites. 

Potentiële zakelijke toepassingen zijn onder meer klantenondersteuning, training of verkoop, waarbij avatars op de website van een onderneming potentiële klanten kunnen helpen via tekst- of audiolinks.

Big Data

Big data zijn grootschalige, snelle en/of gevarieerde informatiemiddelen die kosteneffectieve en innovatieve vormen van informatieverwerking vereisen waardoor er meer inzicht, besluitvorming en procesautomatisering mogelijk is.

Batch Processing (batchverwerking)

Batchverwerking is de afzonderlijke verwerking van applicatieprogramma's en hun data, waarbij de eerste wordt voltooid voordat de volgende wordt gestart. Het is een geplande verwerkingsprocedure die doorgaans wordt gebruikt voor doeleinden zoals het opstellen van loonlijsten en het bijhouden van inventarisgegevens.

Basic Input/Output System (BIOS) (basisinvoer-/uitvoersysteem)

Het basisinvoer-/uitvoersysteem (BIOS) is onderdeel van een besturingssysteem dat de specifieke hardwareapparaten aan software koppelt. Het verkrijgt de buffers die nodig zijn om informatie van een programma naar de hardware of desktop te sturen.

Benchmarking

Benchmarking wordt gedefinieerd als de vergelijking tussen de prestaties van leveranciers en aangewezen benchmarkorganisaties of indexen. Een index is een openbaar beschikbare indicator voor een factor die aan een prijselement is gekoppeld.

  • Interne benchmarking is het continue proces van het meten van de producten, diensten en praktijken van een bedrijf om te bepalen of de best mogelijke taak wordt uitgevoerd met de beschikbare middelen. Dit kan het vergelijken van soortgelijke functies van verschillende operationele eenheden in een organisatie zijn, of het vergelijken van de activiteiten van een specifieke afdeling van het ene jaar op het andere.
  • Externe benchmarking is het continue proces van het meten van de producten, diensten en praktijken van een bedrijf en deze vergelijken met die van een ander bedrijf. Dit kunnen vergelijkingen zijn met branchegenoten, functionele leiders of best-in-class performers.
Beslissingsboom (decision tree)

Een beslissingsboom is een beslissingsondersteunende tool die gebruikmaakt van een boomachtig model van beslissingen en hun mogelijke gevolgen, inclusief toevallige uitkomsten van gebeurtenissen, kosten van middelen, en nut. Het is een manier om een ​​algoritme weer te geven dat alleen voorwaardelijke controleverklaringen bevat.

Besturingsprogramma

Een besturingsprogramma maakt het invullen en het lezen van het datamodel mogelijk, evenals de verschillende bewerkingen met data.

Byte

Een binaire tabel (byte) is een groep van acht bits die als een logische eenheid wordt behandeld. In tekstbestanden is een byte gelijk aan één teken, zoals een letter, cijfer of leesteken.

Blockchain

Een blockchain is een groeiende lijst van cryptografisch ondertekende, onherroepelijke transactierecords die met alle deelnemers binnen een netwerk worden gedeeld. Elk record bevat een tijdstempel en verwijzingslinks naar eerdere transacties.

Met deze informatie kan iedereen met toegangsrechten, te allen tijde, een transactiegebeurtenis traceren die toebehoort aan een deelnemer. Een blockchain is een architectonisch ontwerp van het bredere concept van gedistribueerde grootboeken (ledgers).

Bottleneck

Een bottleneck is de operatie met de minste capaciteit in een totaalsysteem zonder alternatieve routes. Het totale systeem kan effectief worden gepland door simpelweg de beperkende operatie te plannen.

Bug

Een bug is een onverwacht probleem met software of hardware. Typische bugs zijn vaak het gevolg van externe interferentie met de prestaties van het programma, die niet door de ontwikkelaar waren voorzien.

Kleine bugs kunnen kleine problemen veroorzaken, zoals bevroren schermen of onverklaarbare foutmeldingen die het gebruik niet significant beïnvloeden. Grote bugs kunnen niet alleen van effect hebben op software en hardware, maar kunnen ook onbedoelde effecten hebben op aangesloten apparaten of geïntegreerde software. Ook kunnen ze databestanden beschadigen.

Business Analytics

Business Analytics bestaan uit oplossingen die worden gebruikt om analysemodellen en simulaties te bouwen om scenario's te creëren, actuele situaties te begrijpen en toekomstige te voorspellen. 

Business Analytics omvatten datamining, voorspellende analyses, toegepaste analyses en statistieken, en worden geleverd als een applicatie die geschikt is voor een zakelijke gebruiker. Deze analyseoplossingen worden vaak geleverd met vooraf gebouwde branchecontent die is gericht op een branchebedrijfsproces (bijvoorbeeld claims, acceptatie of een specifieke wettelijke vereiste).

Business intelligence (BI)

Business intelligence (BI) is het verzamelen van data binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van data omzetten in informatie, wat vervolgens moet leiden tot kennis en adequate acties.

Business intelligence heeft het doel om de in een organisatie aanwezige data als kennis te kunnen gebruiken voor een betere aansturing van de bedrijfsprocessen.

Business Intelligence (BI)-platforms

Business intelligence-platforms stellen ondernemingen in staat BI-toepassingen te bouwen door mogelijkheden te bieden binnen drie categorieën:

1. analyse, zoals online analytische verwerking (online analytical processing, OLAP);

2. informatieverstrekking, zoals rapporten en dashboards;

3. en platformintegratie, zoals BI-metadatabeheer en een ontwikkelomgeving.

Business Intelligence (BI)-diensten

Business Intelligence-diensten zijn diensten voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van bedrijfsprocessen en het integreren, ondersteunen en beheren van de gerelateerde technologietoepassingen en platforms.

Deze omvatten bedrijfs- en infrastructuurapplicaties voor BI-platforms, analysebehoeften en datawarehousing-infrastructuur. Oplossingen omvatten gebieden zoals corporate performance management (CPM) en analyse als toevoeging op het traditionele BI-platform, datawarehouse/data-infrastructuur en datakwaliteitsgebieden.

Business Intelligence Competency Center (BICC)

Een Business Intelligence Competency Center (BICC) ontwikkelt het algemene strategische plan en de prioriteiten voor BI. Het definieert ook eisen zoals datakwaliteit en governance, en vervult de rol van het bevorderen van het gebruik van BI.

Bedrijfsproces

Een bedrijfsproces is een event-driven, end-to-end verwerkingspad dat begint met een verzoek van de klant en eindigt met een resultaat. Bedrijfsprocessen overschrijden vaak de grenzen van afdelingen en zelfs van organisaties.

Business Process Automation (BPA) (bedrijfsprocesautomatisering)

Bedrijfsprocesautomatisering (BPA) wordt gedefinieerd als de automatisering van complexe bedrijfsprocessen en functies die verder gaan dan conventionele databewerking en archiveringsactiviteiten, meestal door het gebruik van geavanceerde technologieën.

Het richt zich op ‘run the business’ in plaats van op ‘count the business’, automatiseringsinspanningen, en behandelt vaak event-driven, missiekritieke kernprocessen. BPA ondersteunt doorgaans de ‘knowledge workers’ van een onderneming bij het voldoen aan de behoeftes van de achterban.

Business Process Management (BPM)

Business Process Management (BPM) is een discipline die verschillende methodes gebruikt om bedrijfsprocessen te ontdekken, modelleren, analyseren, meten, verbeteren en optimaliseren.

Een bedrijfsproces coördineert het gedrag van mensen, systemen, informatie en dingen om bedrijfsresultaten te produceren, ter ondersteuning van een bedrijfsstrategie. Processen kunnen gestructureerd en herhaalbaar zijn, of ongestructureerd en variabel. Hoewel niet vereist, worden technologieën vaak gebruikt met BPM.

BPM is de sleutel om IT (Information Technology) / OT (Operational Technology)-investeringen af ​​te stemmen op de bedrijfsstrategie.

Cache

Een cache wordt gedefinieerd als een tijdelijk opslaggebied voor instructies en data, in de buurt van de centrale verwerkingseenheid (CPU) van een computer, meestal geïmplementeerd in het high-speed memory. Het repliceert informatie uit het hoofdgeheugen of de opslag op een manier die snellere toegang mogelijk maakt, met minder bronnen dan de oorspronkelijke bron. Omdat data dichter bij de CPU staan, kunnen ze sneller worden opgehaald.

C (programmeertaal)

De programmeertaal C is gemaakt door Dennis Ritchie in het voormalige Bell Laboratories in 1972. C biedt een zeer nauwkeurige controle over de werking van de computer.

Change Management (veranderingsbeheer)

Veranderingsbeheer is de geautomatiseerde ondersteuning voor de ontwikkeling, uitrol en onderhoud van systeemcomponenten (d.w.z. intelligente regeneratie, pakketversiebeheer, statusbeheer, bibliotheekbeheer, configuratiebeheer, omzetbeheer en gedistribueerde impactgevoeligheidsrapportage).

Chatbot

Een chatbot is een domeinspecifieke conversatie-interface die een app, berichtenplatform, sociaal netwerk of chatoplossing gebruikt voor gesprekken (chats).

Chatbots variëren in verfijning, van eenvoudige, op beslissingen gebaseerde marketingacties, tot implementaties die zijn gebouwd op platformen met veel functies. Ze hebben altijd een klein bereik. Een chatbot kan op tekst of spraak zijn gebaseerd, of een combinatie van beide.

Chief Information Officer (CIO)

De chief information officer (CIO) houdt toezicht op de mensen, processen en technologieën binnen de IT-organisatie van een bedrijf om ervoor te zorgen dat ze resultaten opleveren die de doelstellingen van het bedrijf ondersteunen.

Nu digitaal een kerncompetentie wordt, speelt de CIO een leidende rol in de kritische strategische, technische en managementinitiatieven – van informatiebeveiliging en algoritmen tot klantervaring en het benutten van data –, die bedreigingen verminderen en bedrijfsgroei stimuleren.

Class (klasse)

Een specificatie die de bewerkingen en de data-attributen voor een set objecten definieert.

Cloud computing

Cloud computing is een computingstijl waarbij schaalbare en rekbare IT-mogelijkheden als een service worden geleverd, met behulp van internettechnologieën.

Cloud security (cloud beveiliging)

Cloud beveiliging verwijst naar de processen, mechanismen en services die worden gebruikt om de beveiliging, compliance en andere gebruiksrisico's van cloud computing te beheersen.

Hoewel alle vormen van cloud computing unieke beveiligingsbehoeftes hebben, verwijst deze term voornamelijk naar publieke cloud computing. Het heeft specifiek betrekking op de beveiliging van de cloud service en de beveiliging binnen de cloud service, maar de term omvat geen beveiligingsservices die worden geleverd vanuit de cloud (security as a service) die bedoeld zijn om buiten de cloud te worden gebruikt.

Cloud strategie

Een cloud strategie is een beknopte visie op de rol van cloud binnen de organisatie. Het is een levend document, ontworpen om een ​​brug te slaan tussen een bedrijfsstrategie op hoog niveau en een plan voor implementatie/acceptatie/migratie in de cloud. Een cloud strategie is iets anders dan een cloudacceptatie- of migratieplan.

Clustering

De mogelijkheid om bronnen op een of meer onderling verbonden midrange-systemen te definiëren als transparant beschikbaar voor gebruikers en applicaties, vanuit de gespecificeerde groep van losjes gekoppelde systemen in een lokaal of grootstedelijk netwerk.

Compliance

Het proces van het naleven van beleid en beslissingen. Het beleid kan worden ontleend aan interne richtlijnen, procedures en vereisten, of aan externe wet- en regelgeving, standaarden en overeenkomsten.

Cybersecurity

Cybersecurity is de combinatie van mensen, beleid, processen en technologieën die een onderneming gebruikt om haar cyberassets te beschermen.

Cybersecurity is geoptimaliseerd tot niveaus die bedrijfsleiders definiëren, waarbij de benodigde middelen worden afgewogen tegen bruikbaarheid/beheerbaarheid en de hoeveelheid compenserende risico's. Subsets van cyberbeveiliging omvatten IT-beveiliging, IoT-beveiliging, informatiebeveiliging en OT-beveiliging.

CPU (Central Processing Unit)

Het onderdeel van een computersysteem dat de interpretatie en uitvoering van instructies regelt.

De CPU van een computer bestaat uit één microprocessor, terwijl de CPU van een krachtiger mainframe uit meerdere verwerkingsapparaten bestaat – in sommige gevallen honderden. Om naar een CPU te verwijzen wordt vaak de term processor gebruikt.

Data

Data is de verzamelnaam voor gegevens en dan in het bijzonder voor gegevens die we in een computersysteem opslaan. Voorbeelden van van data zijn een naam, een adres, het rekeningnummer van een bankrekening, het saldo op die bankrekening en een foto van de rekeninghouder.

Datamanagement

Datamanagement bestaat uit de praktijken, architecturale technieken en tools voor het verkrijgen van consistente toegang tot, en de levering van data over het hele spectrum van dataonderwerpen en datastructuurtypen in de onderneming. Hiermee kan worden voldaan aan de vereisten voor dataverbruik van alle toepassingen en bedrijfsprocessen.

Data lake

Een data lake is een concept dat bestaat uit een verzameling opslaginstanties van verschillende datasets. Deze middelen worden opgeslagen in een bijna exacte of zelfs exacte kopie van het bronformaat.

Datamining

Datamining is het proces waarbij betekenisvolle correlaties, patronen en trends worden ontdekt door grote hoeveelheden data te doorzoeken die zijn opgeslagen in repositories. Datamining maakt gebruik van patroonherkenningstechnologieën, en statistische en wiskundige technieken.

Datastrategie

Een datastrategie is een zeer dynamisch proces dat wordt gebruikt om de acquisitie, organisatie, analyse en levering van data ter ondersteuning van bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

Datawarehouse

Een datawarehouse is een opslagarchitectuur die is ontworpen om data op te slaan die zijn geëxtraheerd uit transactiesystemen, operationele datastores en externe bronnen. Het datawarehouse combineert die data vervolgens in een geaggregeerde, samenvattende vorm die geschikt is voor bedrijfsbrede data-analyse en rapportage van vooraf gedefinieerde behoeftes vanuit de business.

DBMS (Database Management System)

Een DBMS is een systeem dat wordt gebruikt voor de opslag en organisatie van data, met doorgaans gedefinieerde formaten en structuren. Database Management Systemen worden gecategoriseerd door hun basisstructuren en, tot op zekere hoogte, door hun gebruik of uitrol.

Dark Data

Dark data is alle informatie die organisaties verzamelen, verwerken en opslaan tijdens reguliere zakelijke activiteiten, maar over het algemeen niet gebruiken voor andere doeleinden (bijvoorbeeld analyse, zakelijke relaties of het genereren van directe inkomsten). Net als bij dark matter (donkere materie) in de natuurkunde, omvat dark data vaak een compleet universum aan informatie-assets van organisaties.

Organisaties bewaren dark data vaak alleen voor nalevingsdoeleinden. Het opslaan en beveiligen van data brengt doorgaans meer kosten (en soms grotere risico's) met zich mee, dan baten.

Dashboards

Dashboards zijn een rapportagemechanisme dat statistieken en key performance indicators (KPI's) samenvoegt en weergeeft, zodat ze in één oogopslag kunnen worden bekeken door allerlei gebruikers, voordat ze verder worden onderzocht via aanvullende bedrijfsanalysetools (BA).

Dashboards helpen de besluitvorming te verbeteren door in-context inzichten in bedrijfsprestaties te geven en ze te communiceren, KPI's of bedrijfsstatistieken weer te geven met behulp van intuïtieve visualisatie, inclusief grafieken, meters en ‘verkeerslichten’ die de voortgang van KPI's naar vastgestelde doelen aangeven.

Data Analytics

Data analytics is het beheer van data voor alle toepassingen (operationeel en analytisch) en de analyse van data om bedrijfsprocessen aan te sturen en bedrijfsresultaten te verbeteren via effectievere besluitvorming en verbeterde klantervaringen.

Data Governance

Data governance is de specificatie van beslissingsrechten en een verantwoordingskader om het juiste gedrag te waarborgen bij de waardering (valuation), creatie, consumptie en controle van data en analyses.

Digital commerce

Digitale commerce helpt klanten op een interactieve manier goederen en diensten te kopen. Digitale commerce omvat de kanalen, mensen, processen en technologieën die nodig zijn voor het aanbieden van de inhoud, analyse, promotie, prijsstelling, klantenwerving en -behoud, en klantervaring op alle contactpunten tijdens het aankooptraject van de klant.

Elastic Multitenancy

Met elastische multitenancy (Elastic Multitenancy) worden applicatie-instances (tenants) logisch geïsoleerd, maar fysiek geïntegreerd. De mate van logische isolatie moet volledig zijn, maar de mate van fysieke integratie varieert.

De tenants kunnen organisaties zijn die één multitenant-applicatie gebruiken of meerdere applicaties die strijden om gedeelde onderliggende bronnen. Multitenancy kan ook worden genest wanneer tenants onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) zijn met hun eigen onderhuurders. Multitenancy is elastisch wanneer resources op aanvraag worden herverdeeld over tenants.

Emotiedetectie

Via emotiedetectie kun je via zowel spraak- als non-spraakkanalen de emotionele toestand van een persoon herkennen — bijvoorbeeld woede, verwarring of poging tot oplichting. De meest gebruikelijke techniek analyseert de karakteristieken van het spraaksignaal, met, indien beschikbaar, woordgebruik als extra input.

Encryptie (versleuteling)

Versleutelen is het systematisch coderen van een bitstroom voordat deze wordt verzonden, zodat een onbevoegde partij deze niet kan ontcijferen.

Enterprise Architecture (EA)

Enterprise-architectuur (EA) is een discipline voor het proactief en holistisch leiden van bedrijfsreacties op onderbrekingen of ontwrichtingen.

EA doet dit door de uitvoering van richtingsverandering van de gewenste bedrijfsvisie en -resultaten te identificeren en te analyseren. EA levert waarde door zakelijke en IT-leiders te presenteren met kant-en-klare aanbevelingen voor het aanpassen van het beleid en projecten, om zo gerichte bedrijfsresultaten te bereiken die inspelen op relevante bedrijfsonderbrekingen.

Event-triggered marketing

Event-triggered marketing omvat het identificeren, categoriseren, monitoren, optimaliseren en uitvoeren van events (zoals kanaalafstemming).

Het kan worden toegepast in multi-channel-relaties (zoals social, mobiel, direct mail, inkomende oproepconversies, leadbeheer en e-mailmarketing). Het is een B2B- en business-to-consumer-marketing-benadering die gericht is op het juist timen van aanbiedingen vanuit het perspectief van de klant, in plaats van vanuit die van het bedrijf.

Fintech

Fintechs zijn startup-technologieleveranciers die financiële zaken via opkomende technologieën op innovatieve (soms ontwrichtende) manieren benaderen.

Fintechs kunnen de manier waarop de producten en diensten van een financiële instelling worden gecreëerd en gedistribueerd en inkomsten genereren, fundamenteel veranderen. De term kan ook verwijzen naar de technologieën die deze providers aanbieden.

Framing

Framing is een besturingsprocedure die wordt gebruikt met gemultiplexte digitale kanalen, waarbij bits worden ingevoegd, zodat de ontvanger de time slots die aan elk kanaal zijn toegewezen, kan identificeren. Framingbits kunnen ook alarmsignalen hebben die specifieke condities aangeven.

Framework

Een framework is een stijlgids die de look, feel en interoperabiliteit van softwaretoepassingen definieert.

Functionele programmeertaal

De precieze definitie van een functionele programmeertaal is een bediscussieerd onderwerp onder computerwetenschappers, maar algemeen wordt aangenomen dat dergelijke talen de nadruk leggen op de waarde van uitdrukkingen in plaats van op de uitvoering van opdrachten. 

Deze talen stellen de programmeur in staat te denken als een wiskundige door de nadruk te leggen op data boven status. Functionele programmeertechnieken (en de ondersteunende talen, bijv. LISP) bestaan ​​vrijwel sinds het begin van de informatica, maar werden de afgelopen decennia grotendeels overschaduwd door imperatieve talen (bijv. C/C ++) binnen de gebruikelijke IT-inspanningen. 

Functioneel programmeren wordt al jaren met succes toegepast in gespecialiseerde gebieden, bijvoorbeeld in de academische wereld, wetenschap en techniek, financiële rekenmachines, kunstmatige intelligentie en ontwikkelingstools.

Galileo

Een gepland Global Positioning Satellite System (GPSS) van dertig satellieten die in een lage baan om de aarde draaien, ondersteund door de Europese Unie en het Europees Ruimteagentschap en oorspronkelijk ontwikkeld voor commerciële exploitatie in 2008. 

Galileo liep vertraging op door financieringsproblemen omdat particuliere ondernemingen weinig belangstelling toonden. Het Europees Parlement kwam in november 2007 met de Raad van Europa overeen om de inzet volledig uit middelen van de Europese Unie te financieren. De volledige Galileo-constellatie zal bestaan ​​uit 24 actieve satellieten en moet in 2021 af zijn.

Galileo zal een aanvulling zijn op het gps-systeem van de Verenigde Staten, dat problemen kreeg met vertragingen in de ontwikkeling van vervangende satellieten. Het Russische wereldwijde navigatiesatellietsysteem (GLONASS) is vergelijkbaar met het Amerikaanse GPS, het Chinese BeiDou en het Europese Galileo.


Gamification

Gamification is het gebruik van game mechanics en experience design om mensen digitaal te betrekken en te motiveren om hun doelen te bereiken.

Het is belangrijk om gamification te onderscheiden van videogames en loyaliteitsprogramma's, aangezien gamification technieken uit de gedragswetenschap gebruikt om mensen aan te sporen om hun doelen te bereiken.

Geïndustrialiseerde IT-services

De standaardisatie van IT-services door middel van vooraf ontworpen en voorgeconfigureerde oplossingen die sterk geautomatiseerd, herhaalbaar, schaalbaar en betrouwbaar zijn en voldoen aan de behoeften van veel organisaties.

Geografisch information system (GIS)

Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een verzameling computerhardware, software en geografische gegevens, voor het vastleggen, beheren, analyseren en weergeven van elke vorm van geografisch gerefereerde informatie, vaak ruimtelijke data (spatial data) genoemd.

Grid computing

Grid computing is een methode om grote aantallen bronnen zoals bijvoorbeeld computers, meestal met grote hoeveelheden verwerkingscapaciteit, op een enkele taak in te zetten, door bronnen van meer dan één systeem te gebruiken.

Een raster is een verzameling bronnen die worden gecoördineerd om ze in staat te stellen om een probleem op te lossen. Een computerraster, bijvoorbeeld, gebruikt meerdere computers van verschillende eigenaren om een ​​zeer groot applicatieprobleem uit te voeren.

GUI (Graphical User Interface)

GUI is een grafisch besturingssysteeminterface die pictogrammen, menu's en een muis gebruikt (om op het pictogram te klikken of de menu's te openen) om de interactie met het systeem te beheren. GUI, ontwikkeld door Xerox, werd in de jaren tachtig gepopulariseerd door de Apple Macintosh. Destijds vereiste het besturingssysteem van Microsoft, MS-DOS, dat de gebruiker specifieke opdrachten intypte, maar de GUI van het bedrijf, Microsoft Windows, is nu de dominante gebruikersinterface voor personal computers (pc's). 

Een uitgebreide GUI-omgeving bestaat uit vier componenten:

  • een grafische bibliotheek;
  • een toolkit voor de gebruikersinterface;
  • een stijlgids voor de gebruikersinterface; en
  • consistente applicaties.

De grafische bibliotheek biedt een grafische programmeerinterface op hoog niveau. 

De toolkit voor de gebruikersinterface, die bovenop de grafische bibliotheek is gebouwd, biedt toepassingsprogramma’s-mechanismen voor het maken en beheren van de dialoogelementen van de vensters, pictogrammen, menu's, aanwijzers en schuifbalken (WIMPS)-interface. 

De stijlgids van de gebruikersinterface specificeert hoe applicaties de dialoogelementen moeten gebruiken om een ​​consistente, gebruiksvriendelijke omgeving (look and feel) aan de gebruiker te presenteren. Conformiteit van applicatieprogramma's met een enkele gebruikersinterfacestijl is de belangrijkste bepalende factor voor het gemak van leren en gebruiken, en dus van de effectiviteit van de applicatie en de productiviteit van de gebruiker.

Hadoop

Hadoop is een open-source softwareframework dat de verwerking en opslag van extreem grote datasets in een gedistribueerde computeromgeving, ondersteunt.

Alle modules in Hadoop zijn ontworpen met de fundamentele aanname dat hardwarefouten veel voorkomen en automatisch door het framework moeten worden afgehandeld. Het maakt deel uit van het Apache-project dat door de Apache Software Foundation wordt gesponsord.

Hotspot

Een hotspot is een vaak openbaar gebied, zoals een luchthaven, koffiebar of congrescentrum dat met een WLAN-service is bedekt. Deze service is voor het publiek gratis, tegen een kleine vergoeding of als premiumservice beschikbaar.

Hub

Een hub is een centraal apparaat, meestal in een lokaal netwerk (LAN) met stertopologie, waarop de bedrading van elk station is aangesloten. Ook wel bedradingsconcentrator genoemd.

Hybride cloud computing

Hybride cloudcomputing verwijst naar een op een beleid gebaseerde en gecoördineerde dienstverlening, gebruik en beheer voor een combinatie van interne en externe cloudservices.

Hyperlink

Een gebied op een webpagina dat, wanneer er met een muis op wordt geklikt, de gebruiker naar een andere webpagina leidt. Hyperlinks, ook wel ‘links’ of ‘hotlinks’ genoemd, zijn hetzelfde als hyperteksten. Hyperlinks worden vaak op het web gebruikt om navigatie, referentie en diepte te bieden waar gepubliceerde tekst dat niet kan. Een hyperlink kan worden gemaakt op basis van tekst of een afbeelding.

I/O (Input/Output)

De activiteit van het verzenden van informatie van of naar randapparatuur, terminals, direct-access storage devices (DASD's), tapedrives en printers. De fysieke I/O-prestaties blijven achter bij die van geheugen en logische technologieën.

Identeitsbeheer

Identiteitsbeheer is een activiteit binnen de identiteits- en toegangsbeheerfunctie die betrekking heeft op het beheer, en beheer van een unieke digitale representatie van een gebruiker, inclusief alle bijbehorende attributen en rechten.

Information Technology (IT)

IT is de algemene term voor het hele spectrum van technologieën voor informatieverwerking, zoals software, hardware, communicatietechnologieën en aanverwante diensten. Over het algemeen omvat IT geen ingebedde technologieën die geen gegevens genereren voor zakelijk gebruik.

Innovatiemanagement

Novalinq definieert innovatiemanagement als een bedrijfsdiscipline die tot doel heeft een herhaalbaar, duurzaam innovatieproces of cultuur binnen een organisatie te stimuleren. Innovatiemanagementinitiatieven zijn gericht op ontwrichtende of stapsgewijze veranderingen die het bedrijf op een significante manier transformeren.

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom omvat traditioneel middelen die worden beschermd door regelgevende methoden zoals patenten, auteursrechten en regelgevende licenties.

Deze bescherming wordt uitgebreid met software en bedrijfsprocessen wanneer kan worden aangetoond dat deze origineel, nieuw en niet voor de hand liggend zijn. Klantinformatie en bedrijfsinformatie kunnen door de eigenaar als intellectueel eigendom worden beschouwd, afhankelijk van de waarde ervan voor het concurrentievermogen van het bedrijf en de integratie ervan in bedrijfsprocessen.

Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things (internet der dingen) is het netwerk van fysieke objecten die ingebouwde technologie bevatten om te communiceren en aan te voelen of te interageren met hun interne toestand of de externe omgeving.

IP (Internet Protocol)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) volgt het adres van knooppunten, volgt uitgaande berichten en herkent inkomende berichten. Huidige netwerken bestaan ​​uit verschillende protocollen, waaronder IP, Internetwork Packet Exchange (IPX), DECnet, AppleTalk, Open Systems Interconnection (OSI) en LLC2. 

Deze grote diversiteit aan protocollen is het resultaat van toepassingssuites die uitgaan van hun eigen specifieke protocollen. Uiteenvallen van deze grote verscheidenheid is onvermijdelijk, maar gebruikers zullen deze diversiteit alleen kunnen verminderen, niet verwijderen. De meeste gebruikers zullen netwerken in twee hoofdprotocollen samenvouwen: IP en IPX. Geïnstalleerde applicaties en de pijn van verandering zullen een totale reductie tot een enkel backbone-protocol voorkomen.

IP-adres (Internet Protocol Address)

Een uniek nummer toegewezen door een internetautoriteit dat een computer op internet identificeert. Het nummer bestaat uit vier groepen cijfers tussen 0 en 255 en wordt gescheiden door punten (punten).

195.112.56.75 is bijvoorbeeld een IP-adres.

ISO (International Organization for Standardization)

Een vrijwillige, niet-verdragsorganisatie die in 1949 werd opgericht als technisch agentschap van de Verenigde Naties om internationale normalisatie in een breed scala van industrieën te bevorderen.

Het Open Systems Interconnection (OSI)-referentiemodel van ISO stelt richtlijnen vast voor netwerkarchitecturen.

ISO 9000

De internationale norm voor kwaliteitscontrole. Ook bekend als BS5750 en EN29001. De drie normen zijn identiek, maar ze zijn genummerd en gepubliceerd door verschillende normalisatie-instellingen. De wereldwijde standaard wordt gepubliceerd door de International Organization for Standardization (ISO) waar naar wordt verwezen. 

ISO 9000 is een generieke norm die elke onderneming of individuele afdeling kan gebruiken, en is dus niet specifiek voor de IT-industrie. De norm is onderverdeeld in drie normen: 

  • ISO 9001;
  • ISO 9002; en 
  • ISO 9003. 

Ondernemingen gebruiken een of meerdere onderdelen, afhankelijk van de aard van hun bedrijf. Elke onderneming kan beweren dat het voldoet aan ISO 9000. Om de claim geloofwaardig te maken, moet een externe beoordelaar van een accreditatie-instantie het kwaliteitssysteem van de onderneming evalueren. ISO 9000-certificering garandeert geen kwaliteit, maar alleen een consistente aanpak.

ITIL

ITIL (voorheen bekend als de Information Technology Infrastructure Library) is een IT-servicemanagementraamwerk dat eigendom is van Axelos – een joint venture tussen de Britse overheid en Capita.

ITIL is gestructureerd als vijf kernboeken die de volledige levenscyclus omvatten: servicestrategie, serviceontwerp, servicetransitie, serviceproductie en voortdurende serviceverbetering.

Java

Met de term 'Java' kan het Java-platform van Sun of de programmeertaal Java worden bedoeld. Het Java-platform bestaat uit een reeks technologieën die platformonafhankelijke, netwerkgerichte computeroplossingen bieden. De programmeertaal is onderdeel van het Java-platform. 

De elementen van het Java-platform omvatten de Java Virtual Machine (JVM), die een uniforme Java-bytecode-emulator biedt voor de cross-platform runtime-omgeving van Java. 

De Java-programmeertaal biedt een robuuste, objectgeoriënteerde taal voor het construeren van Java-componenten en -toepassingen, en de standaard bibliotheekpakketten van Java-klasse, die sets van herbruikbare services bieden die de consistentie tussen componenten en applicaties bevorderen.

De programmeertaal Java is gebaseerd op C en vormt een uitbreiding en aanvulling op de basismogelijkheden van HTML. Java maakt het mogelijk om applicaties en applicatiemodules (‘applets’ genaamd) te maken die in de JVM op de browser worden uitgevoerd. Browsers van Netscape en Microsoft hebben een JVM. 

De platformonafhankelijkheid en beveiliging van Java zijn in Java ontworpen, in plaats van dat ze zijn toegevoegd, waardoor applicaties kunnen worden uitgevoerd op een breed scala aan desktopplatforms, zolang ze een Java-compatibele browser kunnen gebruiken.

Javascript

Javascript is een scripttaal die specifiek op internet is gericht. Het is de eerste scripttaal die volledig voldoet aan ECMAScript, de enige standaardscripttaal op het web. Ondanks de naam is JavaScript geen afgeleide van Java. De oorsprong is de Livescript-taal van Netscape. JavaScript ligt in feite dichter bij C/C ++ in syntaxis dan bij Java.

Kaizen

Incrementele, continue verbetering.

Kanban

Kanban is een techniek die wordt gebruikt in omgevingen met gestroomlijnde productie (just-in-time) om de procescyclustijd te verkorten door de flow te beheren.

Key Performance Indicator (KPI)

Een key performance indicator (KPI) is een maatstaf op hoog niveau van de systeemoutput, het verkeer of ander gebruik, die vereenvoudigd is om wekelijks, maandelijks of driemaandelijks te worden verzameld en beoordeeld.

Typische voorbeelden zijn de beschikbaarheid van bandbreedte, transacties per seconde en oproepen per gebruiker. KPI's worden vaak gecombineerd met kostenmetingen (bijvoorbeeld kosten per transactie of kosten per gebruiker) om belangrijke systeembesturingsstatistieken op te bouwen.

Knowledge Base

De kennis, die beweringen, regels, objecten en beperkingen kan omvatten, die wordt gebruikt door een op kennis gebaseerd- of expertsysteem.

De organisatie is gebaseerd op kennisrepresentaties. De ontwikkelaar of gebruiker van het systeem is mogelijk niet op de hoogte van de onderliggende kennisrepresentaties en ziet alleen de domeinkennisrepresentaties.

LAN (Local-Area Network)

Een geografisch beperkt communicatienetwerk dat gebruikers binnen een bepaald gebied verbindt. Een LAN bevindt zich doorgaans binnen een gebouw of een kleine groep gebouwen en wordt beheerd door, en is eigendom van één enkele onderneming. De kortere afstanden binnen een gebouw of campus maken snellere communicatie mogelijk, tegen lagere kosten dan wide-area networks (WAN's). Hoewel een toenemend aantal LAN's internetstandaarden en -protocollen gebruikt, worden ze normaal gesproken door firewalls tegen het openbare internet beschermd.

LAN's worden over het algemeen gebruikt om de volgende functies uit te voeren:

• Output sturen naar printers die op het netwerk zijn aangesloten.

• Gegevens of software overdragen van of naar andere systemen die op het netwerk zijn aangesloten.

• E-mails sturen naar andere gebruikers binnen het netwerk.

• Toegang krijgen tot grotere netwerken, inclusief internet, via een directe verbinding met het netwerk, voor externe bestandsoverdracht, e-mail, fax, groepssamenwerking en videoconferenties.

Latentie

Maatstaf voor het reactievermogen van een netwerk, vaak uitgedrukt als de retourtijd (in milliseconden), oftewel de tijd tussen het initiëren van een netwerkverzoek en het ontvangen van een antwoord.

Hoge latentie heeft doorgaans meer impact op de ervaring van de eindgebruiker in interactieve toepassingen, zoals surfen op het web, dan bandbreedte. Een lage latentie is nodig voor veel next-generation IP-toepassingen zoals VoIP, videotelefonie en PTT. Zie ook retourtijd (RTT).

Lean

Een klantgerichte benadering voor het leveren van effectieve oplossingen met een minimum aan middelen.

Levensduur (life span)

Levensduur verwijst naar de gemiddelde levensduur van een apparaat binnen het gedefinieerde segment.

Mobiele data-implementaties

Mobiele data-implementaties zijn ingebed in notebooks, mediatablets en andere kleine apparaten. De mobiele of draadloze WAN-technologie die in hierin is ingebouwd, is doorgaans WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) of HSPA (High-Speed ​​Packet Access).

Sommige modules, voornamelijk in opkomende markten, ondersteunen ook mobiele datastandaarden, zoals algemene pakketradioservice, Enhanced Data Rates for Global Evolution/HSPA of cdma2000 Evolution Data Optimized, waaronder Revision 0, Revision A en radiotransmissietechnologie.

Medewerkersbetrokkenheid

De betrokkenheid van medewerkers is de mate waarin medewerkers zich gepassioneerd voelen over hun werk, betrokken zijn bij de organisatie en discretionariteit in hun werk steken.

ModelOps

ModelOps (of AI-modeloperationalisatie) is primair gericht op het (levenscyclus)beheer van een breed scala aan geoperationaliseerde kunstmatige intelligentie (AI) en beslissingsmodellen, waaronder machine learning, kennisgrafieken, regels, optimalisatie, taalkundige en agentgebaseerde modellen.

Kernmogelijkheden omvatten continue integratie/continue levering (CI/CL) -integratie, modelontwikkelingsomgevingen, champion-challenger testing, modelversiebeheer, modelopslag en rollback.

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Professional (MCP) is een Microsoft-certificering waarvoor succesvolle afronding van examens vereist is.

Vanaf februari 2019 kan de MCP-certificering niet langer worden behaald door het behalen van één enkel examen. Microsoft stapte eerder over op rolgebaseerde certificeringsprogramma's. Deze rollen (of technologiefocusgebieden) bestaan uit ontwikkelaar, beheerder, oplossingsarchitect en functioneel adviseur. De eisen voor het behalen van de MCP-certificering variëren per functie.

Metadata

Metadata is informatie die verschillende facetten van een informatie-asset beschrijft, om de bruikbaarheid gedurende de levenscyclus te verbeteren.

Het zijn metadata die informatie in een asset veranderen. Over het algemeen geldt: hoe waardevoller het informatie-item, hoe belangrijker het is om de metadata erover te beheren, omdat het de definitie van de metadata is die het inzicht geeft om de waarde van data vrij te geven.

Blijf op de hoogte

Wij houden je graag op de hoogte van ons opleidingenaanbod, geven je tips en delen onze beste blogs met je.

Bedankt voor je aanmelding!
Er is iets fout gegaan.

Alle trainingen en opleidingen

Data Science opleidingen in Python en R voor beginners tot aan expert, data engineering met Azure en Spark en data visualisatie in PowerBI.