Begrippenlijst

Bij Novalinq komen er veel begrippen voorbij. Wij hebben de belangrijkste op een rij gezet.

Algoritme

Een algoritme is een set instructies die wordt ingezet om een wiskundig- of informaticaprobleem op te lossen. Wiskundig geformuleerd is het een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt.

Advanced Analytics

Advanced Analytics is het autonoom of semi-autonoom onderzoek van data of inhoud, die met behulp van geavanceerde technieken en tools, diepere inzichten proberen te krijgen, voorspellingen proberen te doen of aanbevelingen proberen te genereren. Dit doen ze met technieken en tools die vaak verder gaan dan die van traditionele business intelligence (BI).

Geavanceerde analytische technieken zijn onder meer data-/tekstmining, machine learning, patroonafstemming, prognoses, visualisatie, semantische analyse, sentimentanalyse, netwerk- en clusteranalyse, multivariate statistieken, grafiekanalyse, simulatie, complexe gebeurtenisverwerking, en neurale netwerken.

Agile

Agile is een ontwikkelingsaanpak die software in stappen levert door de principes van het Manifest voor Agile Software Development te volgen.

Applicatie-architectuur

Applicatie-architectuur is de discipline die een applicatieontwerp begeleidt. Het biedt principes die ontwerpbeslissingen beïnvloeden en patronen die bewezen ontwerpoplossingen bieden.

Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) past geavanceerde analyse en op logica gebaseerde technieken toe, waaronder machine learning. Hiermee kun je gebeurtenissen interpreteren, beslissingen ondersteunen, automatiseren, en acties ondernemen.

Augmented Reality (AR)

Augmented Reality (AR) is het realtime gebruik van informatie in de vorm van tekst, afbeeldingen, audio en andere virtuele verbeteringen die zijn geïntegreerd met objecten uit de echte wereld. Het is het element van de ‘echte wereld’ wat AR onderscheidt van virtual reality. AR integreert en voegt waarde toe aan de interactie van de gebruiker met de echte wereld, in plaats van dat het alleen een simulatie biedt.

Automated Testing (geautomatiseerde test)

Geautomatiseerde tests zijn van toepassing op commercieel of intern ontwikkelde software of services om te helpen bij het testproces, inclusief functionele en laad/stresstests. Geautomatiseerde tests bieden consistente resultaten en datapunten. De voordelen zijn onderhoudsgemak, de mogelijkheid om resources efficiënt te gebruiken in daluren en de mogelijkheid om rapporten te maken op basis van de uitgevoerde tests.

Bijbehorende tools voor kwaliteitsmanagement omvatten functionaliteit voor testplanning, testcasebeheer en defectbeheer (het beheerstuk van kwaliteit).


Avatar

Een avatar is een computerweergave van gebruikers in een door de computer gegenereerde 3D-wereld. Avatars worden voornamelijk gebruikt op chat- en entertainmentwebsites. 

Potentiële zakelijke toepassingen zijn onder meer klantenondersteuning, training of verkoop, waarbij avatars op de website van een onderneming potentiële klanten kunnen helpen via tekst- of audiolinks.

Big Data

Big data zijn grootschalige, snelle en/of gevarieerde informatiemiddelen die kosteneffectieve en innovatieve vormen van informatieverwerking vereisen waardoor er meer inzicht, besluitvorming en procesautomatisering mogelijk is.

Batch Processing (batchverwerking)

Batchverwerking is de afzonderlijke verwerking van applicatieprogramma's en hun data, waarbij de eerste wordt voltooid voordat de volgende wordt gestart. Het is een geplande verwerkingsprocedure die doorgaans wordt gebruikt voor doeleinden zoals het opstellen van loonlijsten en het bijhouden van inventarisgegevens.

Basic Input/Output System (BIOS) (basisinvoer-/uitvoersysteem)

Het basisinvoer-/uitvoersysteem (BIOS) is onderdeel van een besturingssysteem dat de specifieke hardwareapparaten aan software koppelt. Het verkrijgt de buffers die nodig zijn om informatie van een programma naar de hardware of desktop te sturen.

Benchmarking

Benchmarking wordt gedefinieerd als de vergelijking tussen de prestaties van leveranciers en aangewezen benchmarkorganisaties of indexen. Een index is een openbaar beschikbare indicator voor een factor die aan een prijselement is gekoppeld.

 • Interne benchmarking is het continue proces van het meten van de producten, diensten en praktijken van een bedrijf om te bepalen of de best mogelijke taak wordt uitgevoerd met de beschikbare middelen. Dit kan het vergelijken van soortgelijke functies van verschillende operationele eenheden in een organisatie zijn, of het vergelijken van de activiteiten van een specifieke afdeling van het ene jaar op het andere.
 • Externe benchmarking is het continue proces van het meten van de producten, diensten en praktijken van een bedrijf en deze vergelijken met die van een ander bedrijf. Dit kunnen vergelijkingen zijn met branchegenoten, functionele leiders of best-in-class performers.
Beslissingsboom (decision tree)

Een beslissingsboom is een beslissingsondersteunende tool die gebruikmaakt van een boomachtig model van beslissingen en hun mogelijke gevolgen, inclusief toevallige uitkomsten van gebeurtenissen, kosten van middelen, en nut. Het is een manier om een ​​algoritme weer te geven dat alleen voorwaardelijke controleverklaringen bevat.

Besturingsprogramma

Een besturingsprogramma maakt het invullen en het lezen van het datamodel mogelijk, evenals de verschillende bewerkingen met data.

Byte

Een binaire tabel (byte) is een groep van acht bits die als een logische eenheid wordt behandeld. In tekstbestanden is een byte gelijk aan één teken, zoals een letter, cijfer of leesteken.

Blockchain

Een blockchain is een groeiende lijst van cryptografisch ondertekende, onherroepelijke transactierecords die met alle deelnemers binnen een netwerk worden gedeeld. Elk record bevat een tijdstempel en verwijzingslinks naar eerdere transacties.

Met deze informatie kan iedereen met toegangsrechten, te allen tijde, een transactiegebeurtenis traceren die toebehoort aan een deelnemer. Een blockchain is een architectonisch ontwerp van het bredere concept van gedistribueerde grootboeken (ledgers).

Bottleneck

Een bottleneck is de operatie met de minste capaciteit in een totaalsysteem zonder alternatieve routes. Het totale systeem kan effectief worden gepland door simpelweg de beperkende operatie te plannen.

Bug

Een bug is een onverwacht probleem met software of hardware. Typische bugs zijn vaak het gevolg van externe interferentie met de prestaties van het programma, die niet door de ontwikkelaar waren voorzien.

Kleine bugs kunnen kleine problemen veroorzaken, zoals bevroren schermen of onverklaarbare foutmeldingen die het gebruik niet significant beïnvloeden. Grote bugs kunnen niet alleen van effect hebben op software en hardware, maar kunnen ook onbedoelde effecten hebben op aangesloten apparaten of geïntegreerde software. Ook kunnen ze databestanden beschadigen.

Business Analytics

Business Analytics bestaan uit oplossingen die worden gebruikt om analysemodellen en simulaties te bouwen om scenario's te creëren, actuele situaties te begrijpen en toekomstige te voorspellen. 

Business Analytics omvatten datamining, voorspellende analyses, toegepaste analyses en statistieken, en worden geleverd als een applicatie die geschikt is voor een zakelijke gebruiker. Deze analyseoplossingen worden vaak geleverd met vooraf gebouwde branchecontent die is gericht op een branchebedrijfsproces (bijvoorbeeld claims, acceptatie of een specifieke wettelijke vereiste).

Business intelligence (BI)

Business intelligence (BI) is het verzamelen van data binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van data omzetten in informatie, wat vervolgens moet leiden tot kennis en adequate acties.

Business intelligence heeft het doel om de in een organisatie aanwezige data als kennis te kunnen gebruiken voor een betere aansturing van de bedrijfsprocessen.

Business Intelligence (BI)-platforms

Business intelligence-platforms stellen ondernemingen in staat BI-toepassingen te bouwen door mogelijkheden te bieden binnen drie categorieën:

1. analyse, zoals online analytische verwerking (online analytical processing, OLAP);

2. informatieverstrekking, zoals rapporten en dashboards;

3. en platformintegratie, zoals BI-metadatabeheer en een ontwikkelomgeving.

Business Intelligence (BI)-diensten

Business Intelligence-diensten zijn diensten voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van bedrijfsprocessen en het integreren, ondersteunen en beheren van de gerelateerde technologietoepassingen en platforms.

Deze omvatten bedrijfs- en infrastructuurapplicaties voor BI-platforms, analysebehoeften en datawarehousing-infrastructuur. Oplossingen omvatten gebieden zoals corporate performance management (CPM) en analyse als toevoeging op het traditionele BI-platform, datawarehouse/data-infrastructuur en datakwaliteitsgebieden.

Business Intelligence Competency Center (BICC)

Een Business Intelligence Competency Center (BICC) ontwikkelt het algemene strategische plan en de prioriteiten voor BI. Het definieert ook eisen zoals datakwaliteit en governance, en vervult de rol van het bevorderen van het gebruik van BI.

Bedrijfsproces

Een bedrijfsproces is een event-driven, end-to-end verwerkingspad dat begint met een verzoek van de klant en eindigt met een resultaat. Bedrijfsprocessen overschrijden vaak de grenzen van afdelingen en zelfs van organisaties.

Business Process Automation (BPA) (bedrijfsprocesautomatisering)

Bedrijfsprocesautomatisering (BPA) wordt gedefinieerd als de automatisering van complexe bedrijfsprocessen en functies die verder gaan dan conventionele databewerking en archiveringsactiviteiten, meestal door het gebruik van geavanceerde technologieën.

Het richt zich op ‘run the business’ in plaats van op ‘count the business’, automatiseringsinspanningen, en behandelt vaak event-driven, missiekritieke kernprocessen. BPA ondersteunt doorgaans de ‘knowledge workers’ van een onderneming bij het voldoen aan de behoeftes van de achterban.

Business Process Management (BPM)

Business Process Management (BPM) is een discipline die verschillende methodes gebruikt om bedrijfsprocessen te ontdekken, modelleren, analyseren, meten, verbeteren en optimaliseren.

Een bedrijfsproces coördineert het gedrag van mensen, systemen, informatie en dingen om bedrijfsresultaten te produceren, ter ondersteuning van een bedrijfsstrategie. Processen kunnen gestructureerd en herhaalbaar zijn, of ongestructureerd en variabel. Hoewel niet vereist, worden technologieën vaak gebruikt met BPM.

BPM is de sleutel om IT (Information Technology) / OT (Operational Technology)-investeringen af ​​te stemmen op de bedrijfsstrategie.

Cache

Een cache wordt gedefinieerd als een tijdelijk opslaggebied voor instructies en data, in de buurt van de centrale verwerkingseenheid (CPU) van een computer, meestal geïmplementeerd in het high-speed memory. Het repliceert informatie uit het hoofdgeheugen of de opslag op een manier die snellere toegang mogelijk maakt, met minder bronnen dan de oorspronkelijke bron. Omdat data dichter bij de CPU staan, kunnen ze sneller worden opgehaald.

C (programmeertaal)

De programmeertaal C is gemaakt door Dennis Ritchie in het voormalige Bell Laboratories in 1972. C biedt een zeer nauwkeurige controle over de werking van de computer.

Change Management (veranderingsbeheer)

Veranderingsbeheer is de geautomatiseerde ondersteuning voor de ontwikkeling, uitrol en onderhoud van systeemcomponenten (d.w.z. intelligente regeneratie, pakketversiebeheer, statusbeheer, bibliotheekbeheer, configuratiebeheer, omzetbeheer en gedistribueerde impactgevoeligheidsrapportage).

Chatbot

Een chatbot is een domeinspecifieke conversatie-interface die een app, berichtenplatform, sociaal netwerk of chatoplossing gebruikt voor gesprekken (chats).

Chatbots variëren in verfijning, van eenvoudige, op beslissingen gebaseerde marketingacties, tot implementaties die zijn gebouwd op platformen met veel functies. Ze hebben altijd een klein bereik. Een chatbot kan op tekst of spraak zijn gebaseerd, of een combinatie van beide.

Chief Information Officer (CIO)

De chief information officer (CIO) houdt toezicht op de mensen, processen en technologieën binnen de IT-organisatie van een bedrijf om ervoor te zorgen dat ze resultaten opleveren die de doelstellingen van het bedrijf ondersteunen.

Nu digitaal een kerncompetentie wordt, speelt de CIO een leidende rol in de kritische strategische, technische en managementinitiatieven – van informatiebeveiliging en algoritmen tot klantervaring en het benutten van data –, die bedreigingen verminderen en bedrijfsgroei stimuleren.

Class (klasse)

Een specificatie die de bewerkingen en de data-attributen voor een set objecten definieert.

Cloud computing

Cloud computing is een computingstijl waarbij schaalbare en rekbare IT-mogelijkheden als een service worden geleverd, met behulp van internettechnologieën.

Cloud security (cloud beveiliging)

Cloud beveiliging verwijst naar de processen, mechanismen en services die worden gebruikt om de beveiliging, compliance en andere gebruiksrisico's van cloud computing te beheersen.

Hoewel alle vormen van cloud computing unieke beveiligingsbehoeftes hebben, verwijst deze term voornamelijk naar publieke cloud computing. Het heeft specifiek betrekking op de beveiliging van de cloud service en de beveiliging binnen de cloud service, maar de term omvat geen beveiligingsservices die worden geleverd vanuit de cloud (security as a service) die bedoeld zijn om buiten de cloud te worden gebruikt.

Cloud strategie

Een cloud strategie is een beknopte visie op de rol van cloud binnen de organisatie. Het is een levend document, ontworpen om een ​​brug te slaan tussen een bedrijfsstrategie op hoog niveau en een plan voor implementatie/acceptatie/migratie in de cloud. Een cloud strategie is iets anders dan een cloudacceptatie- of migratieplan.

Clustering

De mogelijkheid om bronnen op een of meer onderling verbonden midrange-systemen te definiëren als transparant beschikbaar voor gebruikers en applicaties, vanuit de gespecificeerde groep van losjes gekoppelde systemen in een lokaal of grootstedelijk netwerk.

Compliance

Het proces van het naleven van beleid en beslissingen. Het beleid kan worden ontleend aan interne richtlijnen, procedures en vereisten, of aan externe wet- en regelgeving, standaarden en overeenkomsten.

Cybersecurity

Cybersecurity is de combinatie van mensen, beleid, processen en technologieën die een onderneming gebruikt om haar cyberassets te beschermen.

Cybersecurity is geoptimaliseerd tot niveaus die bedrijfsleiders definiëren, waarbij de benodigde middelen worden afgewogen tegen bruikbaarheid/beheerbaarheid en de hoeveelheid compenserende risico's. Subsets van cyberbeveiliging omvatten IT-beveiliging, IoT-beveiliging, informatiebeveiliging en OT-beveiliging.

CPU (Central Processing Unit)

Het onderdeel van een computersysteem dat de interpretatie en uitvoering van instructies regelt.

De CPU van een computer bestaat uit één microprocessor, terwijl de CPU van een krachtiger mainframe uit meerdere verwerkingsapparaten bestaat – in sommige gevallen honderden. Om naar een CPU te verwijzen wordt vaak de term processor gebruikt.

Data

Data is de verzamelnaam voor gegevens en dan in het bijzonder voor gegevens die we in een computersysteem opslaan. Voorbeelden van van data zijn een naam, een adres, het rekeningnummer van een bankrekening, het saldo op die bankrekening en een foto van de rekeninghouder.

Datamanagement

Datamanagement bestaat uit de praktijken, architecturale technieken en tools voor het verkrijgen van consistente toegang tot, en de levering van data over het hele spectrum van dataonderwerpen en datastructuurtypen in de onderneming. Hiermee kan worden voldaan aan de vereisten voor dataverbruik van alle toepassingen en bedrijfsprocessen.

Data lake

Een data lake is een concept dat bestaat uit een verzameling opslaginstanties van verschillende datasets. Deze middelen worden opgeslagen in een bijna exacte of zelfs exacte kopie van het bronformaat.

Datamining

Datamining is het proces waarbij betekenisvolle correlaties, patronen en trends worden ontdekt door grote hoeveelheden data te doorzoeken die zijn opgeslagen in repositories. Datamining maakt gebruik van patroonherkenningstechnologieën, en statistische en wiskundige technieken.

Datastrategie

Een datastrategie is een zeer dynamisch proces dat wordt gebruikt om de acquisitie, organisatie, analyse en levering van data ter ondersteuning van bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

Datawarehouse

Een datawarehouse is een opslagarchitectuur die is ontworpen om data op te slaan die zijn geëxtraheerd uit transactiesystemen, operationele datastores en externe bronnen. Het datawarehouse combineert die data vervolgens in een geaggregeerde, samenvattende vorm die geschikt is voor bedrijfsbrede data-analyse en rapportage van vooraf gedefinieerde behoeftes vanuit de business.

DBMS (Database Management System)

Een DBMS is een systeem dat wordt gebruikt voor de opslag en organisatie van data, met doorgaans gedefinieerde formaten en structuren. Database Management Systemen worden gecategoriseerd door hun basisstructuren en, tot op zekere hoogte, door hun gebruik of uitrol.

Dark Data

Dark data is alle informatie die organisaties verzamelen, verwerken en opslaan tijdens reguliere zakelijke activiteiten, maar over het algemeen niet gebruiken voor andere doeleinden (bijvoorbeeld analyse, zakelijke relaties of het genereren van directe inkomsten). Net als bij dark matter (donkere materie) in de natuurkunde, omvat dark data vaak een compleet universum aan informatie-assets van organisaties.

Organisaties bewaren dark data vaak alleen voor nalevingsdoeleinden. Het opslaan en beveiligen van data brengt doorgaans meer kosten (en soms grotere risico's) met zich mee, dan baten.

Dashboards

Dashboards zijn een rapportagemechanisme dat statistieken en key performance indicators (KPI's) samenvoegt en weergeeft, zodat ze in één oogopslag kunnen worden bekeken door allerlei gebruikers, voordat ze verder worden onderzocht via aanvullende bedrijfsanalysetools (BA).

Dashboards helpen de besluitvorming te verbeteren door in-context inzichten in bedrijfsprestaties te geven en ze te communiceren, KPI's of bedrijfsstatistieken weer te geven met behulp van intuïtieve visualisatie, inclusief grafieken, meters en ‘verkeerslichten’ die de voortgang van KPI's naar vastgestelde doelen aangeven.

Data Analytics

Data analytics is het beheer van data voor alle toepassingen (operationeel en analytisch) en de analyse van data om bedrijfsprocessen aan te sturen en bedrijfsresultaten te verbeteren via effectievere besluitvorming en verbeterde klantervaringen.

Data Governance

Data governance is de specificatie van beslissingsrechten en een verantwoordingskader om het juiste gedrag te waarborgen bij de waardering (valuation), creatie, consumptie en controle van data en analyses.

Digital commerce

Digitale commerce helpt klanten op een interactieve manier goederen en diensten te kopen. Digitale commerce omvat de kanalen, mensen, processen en technologieën die nodig zijn voor het aanbieden van de inhoud, analyse, promotie, prijsstelling, klantenwerving en -behoud, en klantervaring op alle contactpunten tijdens het aankooptraject van de klant.

Elastic Multitenancy

Met elastische multitenancy (Elastic Multitenancy) worden applicatie-instances (tenants) logisch geïsoleerd, maar fysiek geïntegreerd. De mate van logische isolatie moet volledig zijn, maar de mate van fysieke integratie varieert.

De tenants kunnen organisaties zijn die één multitenant-applicatie gebruiken of meerdere applicaties die strijden om gedeelde onderliggende bronnen. Multitenancy kan ook worden genest wanneer tenants onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) zijn met hun eigen onderhuurders. Multitenancy is elastisch wanneer resources op aanvraag worden herverdeeld over tenants.

Emotiedetectie

Via emotiedetectie kun je via zowel spraak- als non-spraakkanalen de emotionele toestand van een persoon herkennen — bijvoorbeeld woede, verwarring of poging tot oplichting. De meest gebruikelijke techniek analyseert de karakteristieken van het spraaksignaal, met, indien beschikbaar, woordgebruik als extra input.

Encryptie (versleuteling)

Versleutelen is het systematisch coderen van een bitstroom voordat deze wordt verzonden, zodat een onbevoegde partij deze niet kan ontcijferen.

Enterprise Architecture (EA)

Enterprise-architectuur (EA) is een discipline voor het proactief en holistisch leiden van bedrijfsreacties op onderbrekingen of ontwrichtingen.

EA doet dit door de uitvoering van richtingsverandering van de gewenste bedrijfsvisie en -resultaten te identificeren en te analyseren. EA levert waarde door zakelijke en IT-leiders te presenteren met kant-en-klare aanbevelingen voor het aanpassen van het beleid en projecten, om zo gerichte bedrijfsresultaten te bereiken die inspelen op relevante bedrijfsonderbrekingen.

Event-triggered marketing

Event-triggered marketing omvat het identificeren, categoriseren, monitoren, optimaliseren en uitvoeren van events (zoals kanaalafstemming).

Het kan worden toegepast in multi-channel-relaties (zoals social, mobiel, direct mail, inkomende oproepconversies, leadbeheer en e-mailmarketing). Het is een B2B- en business-to-consumer-marketing-benadering die gericht is op het juist timen van aanbiedingen vanuit het perspectief van de klant, in plaats van vanuit die van het bedrijf.

Fintech

Fintechs zijn startup-technologieleveranciers die financiële zaken via opkomende technologieën op innovatieve (soms ontwrichtende) manieren benaderen.

Fintechs kunnen de manier waarop de producten en diensten van een financiële instelling worden gecreëerd en gedistribueerd en inkomsten genereren, fundamenteel veranderen. De term kan ook verwijzen naar de technologieën die deze providers aanbieden.

Framing

Framing is een besturingsprocedure die wordt gebruikt met gemultiplexte digitale kanalen, waarbij bits worden ingevoegd, zodat de ontvanger de time slots die aan elk kanaal zijn toegewezen, kan identificeren. Framingbits kunnen ook alarmsignalen hebben die specifieke condities aangeven.

Framework

Een framework is een stijlgids die de look, feel en interoperabiliteit van softwaretoepassingen definieert.

Functionele programmeertaal

De precieze definitie van een functionele programmeertaal is een bediscussieerd onderwerp onder computerwetenschappers, maar algemeen wordt aangenomen dat dergelijke talen de nadruk leggen op de waarde van uitdrukkingen in plaats van op de uitvoering van opdrachten. 

Deze talen stellen de programmeur in staat te denken als een wiskundige door de nadruk te leggen op data boven status. Functionele programmeertechnieken (en de ondersteunende talen, bijv. LISP) bestaan ​​vrijwel sinds het begin van de informatica, maar werden de afgelopen decennia grotendeels overschaduwd door imperatieve talen (bijv. C/C ++) binnen de gebruikelijke IT-inspanningen. 

Functioneel programmeren wordt al jaren met succes toegepast in gespecialiseerde gebieden, bijvoorbeeld in de academische wereld, wetenschap en techniek, financiële rekenmachines, kunstmatige intelligentie en ontwikkelingstools.

Galileo

Een gepland Global Positioning Satellite System (GPSS) van dertig satellieten die in een lage baan om de aarde draaien, ondersteund door de Europese Unie en het Europees Ruimteagentschap en oorspronkelijk ontwikkeld voor commerciële exploitatie in 2008. 

Galileo liep vertraging op door financieringsproblemen omdat particuliere ondernemingen weinig belangstelling toonden. Het Europees Parlement kwam in november 2007 met de Raad van Europa overeen om de inzet volledig uit middelen van de Europese Unie te financieren. De volledige Galileo-constellatie zal bestaan ​​uit 24 actieve satellieten en moet in 2021 af zijn.

Galileo zal een aanvulling zijn op het gps-systeem van de Verenigde Staten, dat problemen kreeg met vertragingen in de ontwikkeling van vervangende satellieten. Het Russische wereldwijde navigatiesatellietsysteem (GLONASS) is vergelijkbaar met het Amerikaanse GPS, het Chinese BeiDou en het Europese Galileo.


Gamification

Gamification is het gebruik van game mechanics en experience design om mensen digitaal te betrekken en te motiveren om hun doelen te bereiken.

Het is belangrijk om gamification te onderscheiden van videogames en loyaliteitsprogramma's, aangezien gamification technieken uit de gedragswetenschap gebruikt om mensen aan te sporen om hun doelen te bereiken.

Geïndustrialiseerde IT-services

De standaardisatie van IT-services door middel van vooraf ontworpen en voorgeconfigureerde oplossingen die sterk geautomatiseerd, herhaalbaar, schaalbaar en betrouwbaar zijn en voldoen aan de behoeften van veel organisaties.

Geografisch information system (GIS)

Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een verzameling computerhardware, software en geografische gegevens, voor het vastleggen, beheren, analyseren en weergeven van elke vorm van geografisch gerefereerde informatie, vaak ruimtelijke data (spatial data) genoemd.

Grid computing

Grid computing is een methode om grote aantallen bronnen zoals bijvoorbeeld computers, meestal met grote hoeveelheden verwerkingscapaciteit, op een enkele taak in te zetten, door bronnen van meer dan één systeem te gebruiken.

Een raster is een verzameling bronnen die worden gecoördineerd om ze in staat te stellen om een probleem op te lossen. Een computerraster, bijvoorbeeld, gebruikt meerdere computers van verschillende eigenaren om een ​​zeer groot applicatieprobleem uit te voeren.

GUI (Graphical User Interface)

GUI is een grafisch besturingssysteeminterface die pictogrammen, menu's en een muis gebruikt (om op het pictogram te klikken of de menu's te openen) om de interactie met het systeem te beheren. GUI, ontwikkeld door Xerox, werd in de jaren tachtig gepopulariseerd door de Apple Macintosh. Destijds vereiste het besturingssysteem van Microsoft, MS-DOS, dat de gebruiker specifieke opdrachten intypte, maar de GUI van het bedrijf, Microsoft Windows, is nu de dominante gebruikersinterface voor personal computers (pc's). 

Een uitgebreide GUI-omgeving bestaat uit vier componenten:

 • een grafische bibliotheek;
 • een toolkit voor de gebruikersinterface;
 • een stijlgids voor de gebruikersinterface; en
 • consistente applicaties.

De grafische bibliotheek biedt een grafische programmeerinterface op hoog niveau. 

De toolkit voor de gebruikersinterface, die bovenop de grafische bibliotheek is gebouwd, biedt toepassingsprogramma’s-mechanismen voor het maken en beheren van de dialoogelementen van de vensters, pictogrammen, menu's, aanwijzers en schuifbalken (WIMPS)-interface. 

De stijlgids van de gebruikersinterface specificeert hoe applicaties de dialoogelementen moeten gebruiken om een ​​consistente, gebruiksvriendelijke omgeving (look and feel) aan de gebruiker te presenteren. Conformiteit van applicatieprogramma's met een enkele gebruikersinterfacestijl is de belangrijkste bepalende factor voor het gemak van leren en gebruiken, en dus van de effectiviteit van de applicatie en de productiviteit van de gebruiker.

Hadoop

Hadoop is een open-source softwareframework dat de verwerking en opslag van extreem grote datasets in een gedistribueerde computeromgeving, ondersteunt.

Alle modules in Hadoop zijn ontworpen met de fundamentele aanname dat hardwarefouten veel voorkomen en automatisch door het framework moeten worden afgehandeld. Het maakt deel uit van het Apache-project dat door de Apache Software Foundation wordt gesponsord.

Hotspot

Een hotspot is een vaak openbaar gebied, zoals een luchthaven, koffiebar of congrescentrum dat met een WLAN-service is bedekt. Deze service is voor het publiek gratis, tegen een kleine vergoeding of als premiumservice beschikbaar.

Hub

Een hub is een centraal apparaat, meestal in een lokaal netwerk (LAN) met stertopologie, waarop de bedrading van elk station is aangesloten. Ook wel bedradingsconcentrator genoemd.

Hybride cloud computing

Hybride cloudcomputing verwijst naar een op een beleid gebaseerde en gecoördineerde dienstverlening, gebruik en beheer voor een combinatie van interne en externe cloudservices.

Hyperlink

Een gebied op een webpagina dat, wanneer er met een muis op wordt geklikt, de gebruiker naar een andere webpagina leidt. Hyperlinks, ook wel ‘links’ of ‘hotlinks’ genoemd, zijn hetzelfde als hyperteksten. Hyperlinks worden vaak op het web gebruikt om navigatie, referentie en diepte te bieden waar gepubliceerde tekst dat niet kan. Een hyperlink kan worden gemaakt op basis van tekst of een afbeelding.

I/O (Input/Output)

De activiteit van het verzenden van informatie van of naar randapparatuur, terminals, direct-access storage devices (DASD's), tapedrives en printers. De fysieke I/O-prestaties blijven achter bij die van geheugen en logische technologieën.

Identeitsbeheer

Identiteitsbeheer is een activiteit binnen de identiteits- en toegangsbeheerfunctie die betrekking heeft op het beheer, en beheer van een unieke digitale representatie van een gebruiker, inclusief alle bijbehorende attributen en rechten.

Information Technology (IT)

IT is de algemene term voor het hele spectrum van technologieën voor informatieverwerking, zoals software, hardware, communicatietechnologieën en aanverwante diensten. Over het algemeen omvat IT geen ingebedde technologieën die geen gegevens genereren voor zakelijk gebruik.

Innovatiemanagement

Novalinq definieert innovatiemanagement als een bedrijfsdiscipline die tot doel heeft een herhaalbaar, duurzaam innovatieproces of cultuur binnen een organisatie te stimuleren. Innovatiemanagementinitiatieven zijn gericht op ontwrichtende of stapsgewijze veranderingen die het bedrijf op een significante manier transformeren.

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom omvat traditioneel middelen die worden beschermd door regelgevende methoden zoals patenten, auteursrechten en regelgevende licenties.

Deze bescherming wordt uitgebreid met software en bedrijfsprocessen wanneer kan worden aangetoond dat deze origineel, nieuw en niet voor de hand liggend zijn. Klantinformatie en bedrijfsinformatie kunnen door de eigenaar als intellectueel eigendom worden beschouwd, afhankelijk van de waarde ervan voor het concurrentievermogen van het bedrijf en de integratie ervan in bedrijfsprocessen.

Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things (internet der dingen) is het netwerk van fysieke objecten die ingebouwde technologie bevatten om te communiceren en aan te voelen of te interageren met hun interne toestand of de externe omgeving.

IP (Internet Protocol)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) volgt het adres van knooppunten, volgt uitgaande berichten en herkent inkomende berichten. Huidige netwerken bestaan ​​uit verschillende protocollen, waaronder IP, Internetwork Packet Exchange (IPX), DECnet, AppleTalk, Open Systems Interconnection (OSI) en LLC2. 

Deze grote diversiteit aan protocollen is het resultaat van toepassingssuites die uitgaan van hun eigen specifieke protocollen. Uiteenvallen van deze grote verscheidenheid is onvermijdelijk, maar gebruikers zullen deze diversiteit alleen kunnen verminderen, niet verwijderen. De meeste gebruikers zullen netwerken in twee hoofdprotocollen samenvouwen: IP en IPX. Geïnstalleerde applicaties en de pijn van verandering zullen een totale reductie tot een enkel backbone-protocol voorkomen.

IP-adres (Internet Protocol Address)

Een uniek nummer toegewezen door een internetautoriteit dat een computer op internet identificeert. Het nummer bestaat uit vier groepen cijfers tussen 0 en 255 en wordt gescheiden door punten (punten).

195.112.56.75 is bijvoorbeeld een IP-adres.

ISO (International Organization for Standardization)

Een vrijwillige, niet-verdragsorganisatie die in 1949 werd opgericht als technisch agentschap van de Verenigde Naties om internationale normalisatie in een breed scala van industrieën te bevorderen.

Het Open Systems Interconnection (OSI)-referentiemodel van ISO stelt richtlijnen vast voor netwerkarchitecturen.

ISO 9000

De internationale norm voor kwaliteitscontrole. Ook bekend als BS5750 en EN29001. De drie normen zijn identiek, maar ze zijn genummerd en gepubliceerd door verschillende normalisatie-instellingen. De wereldwijde standaard wordt gepubliceerd door de International Organization for Standardization (ISO) waar naar wordt verwezen. 

ISO 9000 is een generieke norm die elke onderneming of individuele afdeling kan gebruiken, en is dus niet specifiek voor de IT-industrie. De norm is onderverdeeld in drie normen: 

 • ISO 9001;
 • ISO 9002; en 
 • ISO 9003. 

Ondernemingen gebruiken een of meerdere onderdelen, afhankelijk van de aard van hun bedrijf. Elke onderneming kan beweren dat het voldoet aan ISO 9000. Om de claim geloofwaardig te maken, moet een externe beoordelaar van een accreditatie-instantie het kwaliteitssysteem van de onderneming evalueren. ISO 9000-certificering garandeert geen kwaliteit, maar alleen een consistente aanpak.

ITIL

ITIL (voorheen bekend als de Information Technology Infrastructure Library) is een IT-servicemanagementraamwerk dat eigendom is van Axelos – een joint venture tussen de Britse overheid en Capita.

ITIL is gestructureerd als vijf kernboeken die de volledige levenscyclus omvatten: servicestrategie, serviceontwerp, servicetransitie, serviceproductie en voortdurende serviceverbetering.

Java

Met de term 'Java' kan het Java-platform van Sun of de programmeertaal Java worden bedoeld. Het Java-platform bestaat uit een reeks technologieën die platformonafhankelijke, netwerkgerichte computeroplossingen bieden. De programmeertaal is onderdeel van het Java-platform. 

De elementen van het Java-platform omvatten de Java Virtual Machine (JVM), die een uniforme Java-bytecode-emulator biedt voor de cross-platform runtime-omgeving van Java. 

De Java-programmeertaal biedt een robuuste, objectgeoriënteerde taal voor het construeren van Java-componenten en -toepassingen, en de standaard bibliotheekpakketten van Java-klasse, die sets van herbruikbare services bieden die de consistentie tussen componenten en applicaties bevorderen.

De programmeertaal Java is gebaseerd op C en vormt een uitbreiding en aanvulling op de basismogelijkheden van HTML. Java maakt het mogelijk om applicaties en applicatiemodules (‘applets’ genaamd) te maken die in de JVM op de browser worden uitgevoerd. Browsers van Netscape en Microsoft hebben een JVM. 

De platformonafhankelijkheid en beveiliging van Java zijn in Java ontworpen, in plaats van dat ze zijn toegevoegd, waardoor applicaties kunnen worden uitgevoerd op een breed scala aan desktopplatforms, zolang ze een Java-compatibele browser kunnen gebruiken.

Javascript

Javascript is een scripttaal die specifiek op internet is gericht. Het is de eerste scripttaal die volledig voldoet aan ECMAScript, de enige standaardscripttaal op het web. Ondanks de naam is JavaScript geen afgeleide van Java. De oorsprong is de Livescript-taal van Netscape. JavaScript ligt in feite dichter bij C/C ++ in syntaxis dan bij Java.

Kaizen

Incrementele, continue verbetering.

Kanban

Kanban is een techniek die wordt gebruikt in omgevingen met gestroomlijnde productie (just-in-time) om de procescyclustijd te verkorten door de flow te beheren.

Key Performance Indicator (KPI)

Een key performance indicator (KPI) is een maatstaf op hoog niveau van de systeemoutput, het verkeer of ander gebruik, die vereenvoudigd is om wekelijks, maandelijks of driemaandelijks te worden verzameld en beoordeeld.

Typische voorbeelden zijn de beschikbaarheid van bandbreedte, transacties per seconde en oproepen per gebruiker. KPI's worden vaak gecombineerd met kostenmetingen (bijvoorbeeld kosten per transactie of kosten per gebruiker) om belangrijke systeembesturingsstatistieken op te bouwen.

Knowledge Base

De kennis, die beweringen, regels, objecten en beperkingen kan omvatten, die wordt gebruikt door een op kennis gebaseerd- of expertsysteem.

De organisatie is gebaseerd op kennisrepresentaties. De ontwikkelaar of gebruiker van het systeem is mogelijk niet op de hoogte van de onderliggende kennisrepresentaties en ziet alleen de domeinkennisrepresentaties.

LAN (Local-Area Network)

Een geografisch beperkt communicatienetwerk dat gebruikers binnen een bepaald gebied verbindt. Een LAN bevindt zich doorgaans binnen een gebouw of een kleine groep gebouwen en wordt beheerd door, en is eigendom van één enkele onderneming. De kortere afstanden binnen een gebouw of campus maken snellere communicatie mogelijk, tegen lagere kosten dan wide-area networks (WAN's). Hoewel een toenemend aantal LAN's internetstandaarden en -protocollen gebruikt, worden ze normaal gesproken door firewalls tegen het openbare internet beschermd.

LAN's worden over het algemeen gebruikt om de volgende functies uit te voeren:

• Output sturen naar printers die op het netwerk zijn aangesloten.

• Gegevens of software overdragen van of naar andere systemen die op het netwerk zijn aangesloten.

• E-mails sturen naar andere gebruikers binnen het netwerk.

• Toegang krijgen tot grotere netwerken, inclusief internet, via een directe verbinding met het netwerk, voor externe bestandsoverdracht, e-mail, fax, groepssamenwerking en videoconferenties.

Latentie

Maatstaf voor het reactievermogen van een netwerk, vaak uitgedrukt als de retourtijd (in milliseconden), oftewel de tijd tussen het initiëren van een netwerkverzoek en het ontvangen van een antwoord.

Hoge latentie heeft doorgaans meer impact op de ervaring van de eindgebruiker in interactieve toepassingen, zoals surfen op het web, dan bandbreedte. Een lage latentie is nodig voor veel next-generation IP-toepassingen zoals VoIP, videotelefonie en PTT. Zie ook retourtijd (RTT).

Lean

Een klantgerichte benadering voor het leveren van effectieve oplossingen met een minimum aan middelen.

Levensduur (life span)

Levensduur verwijst naar de gemiddelde levensduur van een apparaat binnen het gedefinieerde segment.

Mobiele data-implementaties

Mobiele data-implementaties zijn ingebed in notebooks, mediatablets en andere kleine apparaten. De mobiele of draadloze WAN-technologie die in hierin is ingebouwd, is doorgaans WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) of HSPA (High-Speed ​​Packet Access).

Sommige modules, voornamelijk in opkomende markten, ondersteunen ook mobiele datastandaarden, zoals algemene pakketradioservice, Enhanced Data Rates for Global Evolution/HSPA of cdma2000 Evolution Data Optimized, waaronder Revision 0, Revision A en radiotransmissietechnologie.

Medewerkersbetrokkenheid

De betrokkenheid van medewerkers is de mate waarin medewerkers zich gepassioneerd voelen over hun werk, betrokken zijn bij de organisatie en discretionariteit in hun werk steken.

ModelOps

ModelOps (of AI-modeloperationalisatie) is primair gericht op het (levenscyclus)beheer van een breed scala aan geoperationaliseerde kunstmatige intelligentie (AI) en beslissingsmodellen, waaronder machine learning, kennisgrafieken, regels, optimalisatie, taalkundige en agentgebaseerde modellen.

Kernmogelijkheden omvatten continue integratie/continue levering (CI/CL) -integratie, modelontwikkelingsomgevingen, champion-challenger testing, modelversiebeheer, modelopslag en rollback.

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Professional (MCP) is een Microsoft-certificering waarvoor succesvolle afronding van examens vereist is.

Vanaf februari 2019 kan de MCP-certificering niet langer worden behaald door het behalen van één enkel examen. Microsoft stapte eerder over op rolgebaseerde certificeringsprogramma's. Deze rollen (of technologiefocusgebieden) bestaan uit ontwikkelaar, beheerder, oplossingsarchitect en functioneel adviseur. De eisen voor het behalen van de MCP-certificering variëren per functie.

Metadata

Metadata is informatie die verschillende facetten van een informatie-asset beschrijft, om de bruikbaarheid gedurende de levenscyclus te verbeteren.

Het zijn metadata die informatie in een asset veranderen. Over het algemeen geldt: hoe waardevoller het informatie-item, hoe belangrijker het is om de metadata erover te beheren, omdat het de definitie van de metadata is die het inzicht geeft om de waarde van data vrij te geven.

Metataal

Metataal is een taal die wordt gebruikt om een ​​taal te beschrijven. Een metataal definieertde constructies van een taal, zoals tekensets, syntaxis en geldige reeksen.

Tools voor metagegevens en gegevensmodellering

Tools voor metadata en datamodellering helpen bij het creëren en documenteren van modellen om de structuren, stromen, mappings en transformaties, relaties en kwaliteit van data te kunnen beschrijven. Met deze tools kunnen gebruikers gegevensmodellen ontdekken en ontwerpen. Daarmee kunnen ze relaties tussen modellen creëren en fysieke modellen in kaart brengen om ze af te stemmen op logische modellen.

Master Data Management (MDM)

Master data management (MDM) is een discipline waarin business en IT samenwerken om de officiële gedeelde masterdata-assets van de onderneming te waarborgen. Ondersteund door technologie zorgen ze voor de uniformiteit, nauwkeurigheid, rentmeesterschap, semantische consistentie en verantwoording van deze assets.

De Master Data bevatten een consistente en uniforme set identifiers met uitgebreide attributen die de kernentiteiten van de onderneming beschrijven, zoals klanten, prospects, burgers, leveranciers, locaties, hiërarchieën en rekeningschema's.

Massive Open Online Cursus (MOOC)

De massale open online cursus (MOOC) is een online fenomeen dat mogelijk wordt gemaakt door:

(1) het faciliteren van sociale netwerken van erkende expert(s) in een vakgebied;

(2) vrij toegankelijke online bronnen; en

(3) honderden tot duizenden geregistreerde studenten. MOOC’s zijn gratis toegankelijk met open inschrijving voor iedereen met netwerktoegang, waar dan ook. MOOC's vragen of vereisen geen accreditatie. Studenten organiseren zelf hun deelname aan een MOOC. Maar zelfs student "lurkers" zijn welkom.

Mapreduce

MapReduce is een programmeermodel of algoritme voor de verwerking van gegevens met behulp van een parallelle programmeerimplementatie. Deze werd oorspronkelijk gebruikt voor academische doeleinden die verband hielden met parallelle programmeertechnieken.

Management Consulting

Management consulting gaat over strategisch advies op hoog niveau. Dit kan zijn gericht op de strategie van een bedrijf of business unit, bijvoorbeeld om te beslissen in welke bedrijven het deel moet nemen of een overname moet doen.

Het kan ook gericht zijn op operationele verbetering, bijvoorbeeld een betere klantenservice of het bepalen van het meest effectieve type bezorgingssysteem.

Mainframe

Een mainframe is een computersysteem met grote capaciteit en met aanzienlijk betere verwerkingskracht dan die van pc's of midrange-computers. Traditioneel werden mainframes geassocieerd met gecentraliseerde computeromgevingen.

Hoewel mainframes door client/server-technologie tegenwoordig makkelijker te bedienen zijn voor de gebruiker en programmeur, zijn er nog steeds bekwame technici nodig om mainframes te programmeren en onderhouden. Mainframes worden over het algemeen gebruikt door grote organisaties voor de gegevensverwerking van bedrijfsbrede administratieve taken zoals de salarisadministratie of crediteurenadministratie.

Machine Learning

Geavanceerde algoritmen voor machine learning zijn samengesteld uit vele technologieën zoals deep learning, neurale netwerken en natuurlijke taalverwerking. Deze worden gebruikt bij zowel het leren zonder als met toezicht, op basis van lessen uit bestaande informatie.

Netwerkcomputers

Een client/server-toepassingsarchitectuur met dynamische toepassing, uitvoering en beheer. Netwerkcomputing wordt gekenmerkt door vier eigenschappen: dynamische propagatie in de cache; één keer schrijven, overal uitvoeren; automatische platformaanpassing; en netwerkcontextopslag.

Natuurlijke taalverwerking (NLP)

Natural-language processing (NLP) omvat de mogelijkheid om tekst of audiospraak om te zetten in gecodeerde, gestructureerde informatie op basis van een geschikte ontologie. De gestructureerde gegevens kunnen eenvoudig worden gebruikt om een ​​document te classificeren, zoals in "dit rapport beschrijft een laparoscopische cholecystectomie", maar het kan ook worden gebruikt om bevindingen, procedures, medicijnen, allergieën en deelnemers te identificeren.

NAS (Network Attached Storage)

Een categorie opslagproducten waarin de vereiste hardware en software wordt gebundeld in een geïntegreerd product. Deze is geoptimaliseerd voor gebruik als een speciale server voor bestands- of opslagbeheer die is aangesloten op het bedrijfsnetwerk.

Liefst is NAS platform- en OS-onafhankelijk en lijkt het voor elke toepassing op een andere server. Verder kan het gemakkelijk online worden gebracht zonder het netwerk af te sluiten en zijn er geen wijzigingen aan andere bedrijfsservers vereist.

Neuraal netwerk

Een neuraal netwerk is een manier van gegevensverwerking geïnspireerd op biologische neuronen. Het converteert tussen complexe objecten (zoals audio en video) en tokens die geschikt zijn voor conventionele gegevensverwerking.

Object Data Model

Een object data model is een gegevensmodel gebaseerd op objectgeoriënteerd programmeren, waarbij methoden (procedures) worden gekoppeld aan objecten die baat kunnen hebben bij klassenhiërarchieën. Dus "objecten" zijn abstractieniveaus die attributen en gedrag omvatten. Een objectgeoriënteerd datamodel is een model dat de individuele programmaruimte uitbreidt naar de wereld van persistent objectbeheer en deelbaarheid.

Objectklasse

Objectklasse is de groepering van objecten die kan worden beschreven in termen van de kenmerken die de leden gemeen hebben. Generieke e-mail zou bijvoorbeeld een objectklasse kunnen zijn, omdat alle e-mailsystemen bepaalde dingen gemeen hebben.

Object-oriented Programming

Object-oriënted programming (OOP) is een programmeerstijl die wordt gekenmerkt door de identificatie van objectklassen die nauw verbonden zijn met de methoden (functies) waarmee ze zijn geassocieerd.

Het omvat ook ideeën over overerving van attributen en methoden. Het is een techniek gebaseerd op een wiskundige discipline, 'abstracte gegevenstypen' genoemd, voor het opslaan van gegevens met de benodigde procedures voor de verwerking ervan.

OOP biedt het potentieel om het programmeren naar een hoger abstractieniveau te brengen.

Online Transaction Processing

Online Transaction Processing (OLTP) is een verwerkingsmethode die wordt gekenmerkt door het vastleggen van korte zakelijke transacties waarbij een hoge beschikbaarheid en consistente, korte responstijd is vereist.

Bij deze categorie toepassingen moet een serviceverzoek binnen een voorspelbare periode, bijna ‘realtime’, worden beantwoord. In tegenstelling tot traditionele mainframe-gegevensverwerking, waarbij gegevens alleen op specifieke tijdstippen worden verwerkt, plaatst transactieverwerking terminals online. Daar kunnen ze de database onmiddellijk bijwerken om wijzigingen weer te geven, wanneer deze zich voordoen.

Met andere woorden, de gegevensverwerking modelleert het werkelijke bedrijf in realtime, en een transactie transformeert dit model van de ene bedrijfstoestand naar de andere. Dit is essentieel bij bijzonder complexe taken zoals het maken van reserveringen, planning en voorraadbeheer; dan moet alle informatie actueel zijn.

Open architecture

Open architecture is een technologische infrastructuur met specificaties die openbaar zijn in plaats van propriëtair. Dit omvat officieel goedgekeurde standaarden en particulier ontworpen architecturen, waarvan de specificaties door hun ontwerpers openbaar zijn gemaakt.

Open data

Open data is informatie of content die vrij beschikbaar is gemaakt voor gebruik en herdistributie, met als enige eis om deze aan de bron toe te kennen.

Deze term wordt ook gebruikt om gegevens te beschrijven die buiten de organisatie en buiten het oorspronkelijke beoogde gebruik worden gedeeld, bijvoorbeeld met zakenpartners, klanten of brancheverenigingen.

Formeel zijn gegevens die als "open" worden aangemerkt onderworpen aan verschillende voorwaarden en licenties die te vinden zijn op opendefinition.org.

Open source

Open source beschrijft software die wordt geleverd met toestemming om te gebruiken, kopiëren en distribueren. Dit kan met of zonder aanpassingen, gratis of tegen betaling. De broncode moet beschikbaar worden gesteld.

Operating System

Een operating system (OS) is software die de bronnen van een computer beheert en de informatiestroom van en naar een hoofdprocessor controleert, nadat deze door een eerste opstartprogramma in de computer is geladen.

Besturingssystemen voeren complexe taken uit, zoals geheugenbeheer, besturing van beeldschermen en andere invoer-/uitvoerrandapparatuur, netwerk- en bestandsbeheer en andere functies voor het toewijzen van bronnen tussen software en systeemcomponenten. Het besturingssysteem vormt de basis waarop applicaties, middleware en andere infrastructuurcomponenten functioneren.

Een besturingssysteem biedt meestal gebruikersinterfaces, zoals een command-line shell en GUI, voor interactie tussen gebruiker en computer.

P2P (peer-to-peer)

Netwerkstijl waarbij computers rechtstreeks met elkaar communiceren in plaats van via beheerde centrale servers en netwerken.

Performance management

Novalinq definieert “performance management” als de combinatie van methodologieën en meetinstrumenten waarmee gebruikers de beoogde resultaten voor het bereiken van organisatiedoelstellingen kunnen definiëren, monitoren en optimaliseren.

Platform-as-a-Service (PaaS)

Platform as a service (PaaS) is een type cloudaanbod dat applicatie-infrastructuur (middleware)-mogelijkheden levert als een service.

Er zijn meerdere soorten PaaS (xPaaS), waaronder applicatieplatform as a service (aPaaS), integratie PaaS (iPaaS), API-beheer PaaS (apimPaaS), functie PaaS (fPaaS), bedrijfsanalyse PaaS (baPaaS), IoT PaaS en database PaaS (dbPaaS) en nog veel meer. PaaS-mogelijkheden zijn leverbaar als door een provider beheerd of zelfbeheerd, multitenant of dedicated.

Platform (Digital Business)

Een platform is een product dat andere producten of diensten aanbiedt of mogelijk maakt.

Platformen (in de context van digitaal zakendoen) bestaan ​​op vele niveaus. Ze variëren van high-level platforms voor een platform-bedrijfsmodel, tot low-level platforms met een verzameling zakelijke en/of technologische mogelijkheden die andere producten of diensten afnemen om hun eigen zakelijke mogelijkheden te kunnen leveren.

Platforms die een platform-bedrijfsmodel mogelijk maken, hebben bijbehorende bedrijfsecosystemen. Ze stellen hun capaciteiten doorgaans beschikbaar aan leden van die ecosystemen via API's.

Interne platforms stellen hun mogelijkheden doorgaans ook beschikbaar via API's. Maar ze kunnen ook andere mechanismen bieden, zoals directe gegevenstoegang, wanneer dit vereist is door de producten die ze gebruiken.

Predictive Analytics

Predictive Analytics is een vorm van geavanceerde analyse die gegevens of content onderzoekt om de vraag te beantwoorden "Wat gaat er gebeuren?". Of meer precies, de vraag "Wat gaat er waarschijnlijk gebeuren?".

Kenmerkend daarbij zijn technieken als regressieanalyse, prognoses, multivariate statistieken, patroonovereenkomst, voorspellende modellering en prognoses.

Predictive analytics beschrijft elke benadering van datamining met vier kenmerken:

 1. Nadruk op voorspelling (in plaats van beschrijving, classificatie of clustering)
 2. Snelle analyse gemeten in uren of dagen (in plaats van de stereotiepe maanden van traditionele datamining)
 3. Nadruk op de zakelijke relevantie van de resulterende inzichten (geen ivoren torenanalyses)
 4. (steeds meer) Nadruk op gebruiksgemak, waardoor de tools toegankelijk worden voor zakelijke gebruikers
Predictive modeling

Predictive modeling (voorspellende modellering) is een veelgebruikte statistische techniek om toekomstig gedrag te voorspellen.

Het is een vorm van dataminingtechnologie om toekomstige resultaten te helpen voorspellen door historische en huidige gegevens te analyseren en daarmee een model te genereren. Er worden gegevens verzameld, een statistisch model geformuleerd, voorspellingen gedaan en als er aanvullende gegevens beschikbaar komen, wordt het model gevalideerd (of herzien).

Er kunnen bijvoorbeeld risicomodellen worden gemaakt om ledeninformatie op complexe manieren te combineren met demografische en lifestyle-informatie uit externe bronnen. Zo kun je de nauwkeurigheid van de acceptatie verder verbeteren. Voorspellende modellen analyseren prestaties uit het verleden om in te schatten hoe waarschijnlijk het is dat een klant in de toekomst bepaald gedrag vertoont. Deze categorie omvat ook modellen om subtiele gegevenspatronen te zoeken en vragen over klantprestaties te beantwoorden, bijvoorbeeld voor fraudedetectie.

Voorspellende modellen voeren vaak berekeningen uit tijdens live transacties, bijvoorbeeld om een bepaalde klant of transactie te evalueren en te sturen bij risico’s of kansen. Als zorgverzekeraars seculiere trends (bijvoorbeeld gebruik) nauwkeurig zouden kunnen voorspellen, zouden de zorgpremies op de juiste manier worden vastgesteld, hun winstdoelstellingen consistenter zijn en kunnen zorgverzekeraars concurrerender zijn op de markt.

Prescriptive analytics

Prescriptive analytics is een vorm van geavanceerde analyse die gegevens of content onderzoekt om vragen te beantwoorden als: "Wat moet er gebeuren?" of "Wat kunnen we doen om _xxx_ te laten gebeuren?". Het wordt gekenmerkt door technieken zoals grafiekanalyse, simulatie, complexe gebeurtenisverwerking, neurale netwerken, aanbevelingsengines, heuristiek en machine learning.

Process Mining

Process mining is een techniek die is ontworpen om de echte processen (dus niet de processen zoals ze horen te zijn) te ontdekken, te bewaken en te verbeteren door direct beschikbare kennis te extraheren uit de gebeurtenislogboeken van informatiesystemen.

Process mining omvat:

 • Geautomatiseerde procesdetectie (procesmodellen extraheren uit een gebeurtenislogboek)
 • Conformiteitscontrole (bewaking van afwijkingen door vergelijking van model en logboek)
 • Sociaal netwerk/organisatorische mijnbouw
 • Geautomatiseerde constructie van simulatiemodellen
 • Modeluitbreiding
 • Modelreparatie
 • Voorspelling van bepaalde gevallen
 • Voorspelling van bepaalde gevallen
 • Aanbevelingen gebaseerd op gebeurtenissen in het verleden
Projectmanagement

Projectmanagement is de toepassing van kennis, vaardigheden, tools en technieken op projectactiviteiten om te voldoen aan de projectvereisten.

Novalinq observeert veel klanten die zich richten op het verbeteren van de samenwerking, communicatie en resulterende rapportage op het niveau van de projectportfolio. Dat is nodig om eerstelijns inzicht te krijgen in de projectvraag, projectstatus, resourcecapaciteit en -gebruik, en kostenramingen versus werkelijke kosten.

PPM-leiders zien echter dat de primaire waarde van projecten verder gaat dan het opleveren van projecten op tijd en binnen het budget, die ligt eerder in de verwachte bedrijfsresultaten en de gerealiseerde waarde. Verder zijn ze zich er steeds meer van bewust dat de grootste veranderingen van projectactiviteiten in feite mensgericht zijn en dat ze de cultuur en mentaliteit in de hele onderneming beïnvloeden.

Succesvol projectmanagement bestaat uit het voortdurend ontwikkelen en verfijnen van methoden en praktijken, alsmede uit het zorgen dat alle gebruikte softwaretools voldoen aan de behoeften zonder een last te worden.

Protocol

Dit is een reeks procedures in telecommunicatieverbindingen die de terminals of knooppunten gebruiken om signalen heen en weer te sturen. Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) is het standaardprotocol voor internet en aanverwante netwerken zoals intranetten en extranetten. Lokale netwerken (LAN's) zijn vaak afhankelijk van een ander protocol. Netwerken en systemen kunnen niet communiceren tenzij ze hetzelfde protocol gebruiken of gebruikmaken van een gateway.

Quantum Computing

Quantum computing (kwantumcomputers) is een vorm van niet-klassiek computergebruik dat werkt op de kwantumtoestand van subatomaire deeltjes.

De deeltjes vertegenwoordigen informatie als elementen die worden aangeduid als kwantumbits (qubits). Een qubit kan alle mogelijke waarden tegelijk weergeven (superpositie) totdat deze wordt gelezen.

Qubits kunnen worden gekoppeld aan andere qubits, een eigenschap die bekendstaat als verstrengeling (entanglement). Kwantumalgoritmen manipuleren gekoppelde qubits in hun onbepaalde, verstrengelde toestand, een proces dat problemen met een enorme combinatorische complexiteit kan aanpakken.

RDBMS (Relationeel Database Management Systeem)

Dit is een databasebeheersysteem (DBMS) dat het relationele gegevensmodel bevat, met meestal een SQL-toepassingsinterface (Structured Query Language). Het is een DBMS waarin de database volgens de relaties tussen gegevensitems is georganiseerd en toegankelijk is. In een relationele database worden relaties tussen data-items uitgedrukt door middel van tabellen. Onderlinge afhankelijkheden tussen deze tabellen worden uitgedrukt door gegevenswaarden in plaats van door verwijzingen. Dit zorgt voor een hoge mate van gegevensonafhankelijkheid.

De RDBMS-architectuur is gebaseerd op een formele methode voor het construeren van een database in rijen en kolommen, met behulp van regels die formele wiskundige bewijzen hebben. RDBMS's zijn ontstaan ​​in het werk van E.F. Codd. In een RDBMS worden relaties tussen tabellen gemaakt door gegevens te vergelijken, zoals rekeningnummers en namen. Bovendien heeft een RDBMS de flexibiliteit om twee of meer tabellen te nemen en een nieuwe tabel te genereren uit de rijen die voldoen aan de overeenkomende criteria.

RDBMS'en worden op veel verschillende manieren geïmplementeerd. Ze kunnen bijvoorbeeld op een schijf worden geïmplementeerd met behulp van relationele of rij-opslagtechnieken, als kolommen of indexen, en bij het in-memory opslagmodel in het geheugen of zelfs in flash-geheugen. Daarnaast zijn RDBMS-engines verkrijgbaar met verschillende footprints. Die kunnen worden gebruikt als embedded DBMS-engines in edge-apparaten, maar ook in draagbare of mobiele apparaten. We maken ook geen onderscheid meer tussen gegevenstypen, omdat de meeste RDBMS'en tegenwoordig meerdere gegevenstypen toestaan zoals objecten, door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen, BLOB's en native XML-structuren.

Real Time

Dit is een beschrijving voor een besturingssysteem dat binnen een kort en voorspelbaar tijdsbestek reageert op een externe gebeurtenis. In tegenstelling tot een batch- of timesharing-besturingssysteem, biedt een real-time besturingssysteem services of controle aan onafhankelijke lopende fysieke processen. Het heeft doorgaans interruptiemogelijkheden (zodat een minder belangrijke taak opzij kan worden geschoven) en een beheerschema met prioriteitsplanning.

Realtime analytics

Realtime analyse is de discipline die logica en wiskunde toepast op gegevens voor het verschaffen van inzichten om snel betere beslissingen te nemen. Voor sommige use-cases betekent realtime simpelweg dat de analyse klaar is binnen enkele seconden of minuten nadat nieuwe gegevens aankomen. On-demand realtime analyse wacht op gebruikers of systemen om een ​​query aan te vragen en levert vervolgens de analytische resultaten. Continue realtime analyses zijn proactiever en waarschuwen gebruikers of triggeren reacties als er iets gebeurt.

Real World Data

Real World Data (gegevens uit de echte wereld) zijn gebruiks- en transactiegegevens die zijn gegenereerd door directe meting van bedrijfsprocessen, logboeken en hardware.

Repository (Opslagplaats)

Een faciliteit voor het opslaan van beschrijvingen en gedragingen van objecten in een onderneming zoals vereisten, beleid, processen, gegevens, softwarebibliotheken, projecten, platforms en personeel voor de ondersteuning van softwareontwikkeling en operationeel beheer.

Als centraal punt voor alle systeembronnen is het de bedoeling dat het de productiviteit stimuleert van zowel programma- als installatiebeheer. Een systeemrepository bevat configuratiedefinities, afstemmingsparameters en prestatiedoelen, terwijl een applicatierepository gegevensdefinities bevat.

Request for Proposal (RFP)

Een Request for Proposal (RFP) is zowel het proces als de documentatie die wordt gebruikt bij het aanvragen van biedingen voor potentiële zakelijke of IT-oplossingen die vereist zijn door een onderneming of overheidsinstantie.

Het RFP-document schetst doorgaans een verklaring van eisen (Statement of Requirements, SOR) waaraan potentiële respondenten moeten voldoen die een bod willen uitbrengen om de vereiste oplossingen te leveren. Het kan producten en/of diensten beschrijven die aan bepaalde eisen voldoen.

De RFP-documentatie omvat doorgaans ook het gerelateerde inkoopproces, evaluatiecriteria, commerciële voorwaarden, tijdigheid en betrokken activiteiten, en er staat in wat respondenten moeten opnemen in hun RFP-reactie.

Response Time (reactietijd)

Dit is de tijdsperiode tussen de voltooiing van een aanvraag door een terminal operator en de ontvangst van een antwoord. De responstijd omvat de tijd die nodig is om de aanvraag te verzenden, deze door de computer te verwerken en de respons terug te sturen naar de terminal. Responstijd wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de prestaties van een interactief systeem.

Risk Management

Risk management (ook bekend als operationeel risicobeheer of geïntegreerd risicobeheer) is het beheer van gedetailleerde bedrijfsrisico's tussen de laag van beveiligingsbeheer en die voor bedrijfsrisicobeheer.

Risicomanagers kijken meer op operationeel en tactisch niveau naar bedrijfsblootstellingen die kunnen worden samengevat en geabstraheerd om bedrijfsrisico’s in te schatten. Ze beheren gebieden zoals leveranciersrisicobeheer, auditbeheer, bedrijfsrisico's en compliance, juridische zaken die van invloed zijn op risico's en zelfs bedrijfscontinuïteitsrisico's. Dit is ook de brug waar cyberrisico's worden aangepakt, met behulp van informatie van en naar de laag van beveiligingsbeheer.

Roaming

Mogelijkheid van een mobiele gebruiker om toegang te krijgen tot mobiele diensten, terwijl hij zich niet in het thuisnetwerk bevindt.

Dit kan geautomatiseerde roaming zijn tussen gsm-netwerken, roaming op basis van sim, waarbij een gebruiker de simkaart overschakelt naar een mobiele telefoon van een ander netwerk, of roaming tussen verschillende technologieën (bijvoorbeeld tussen een WCDMA-netwerk en het gsm-netwerk van een andere operator). Roaming kan plaatsvinden binnen één land en over landsgrenzen heen. In een WLAN-context vindt roaming plaats wanneer een mobiel apparaat de verbinding verbreekt met het ene toegangspunt en vervolgens opnieuw koppelt aan een nieuw toegangspunt.

Robotic Process Automation (RPA)

Robotic process automation (RPA) is een productiviteitstool waarmee een gebruiker een of meer scripts kan configureren (die sommige leveranciers 'bots' noemen) om specifieke toetsaanslagen op een geautomatiseerde manier te activeren.

Het resultaat is dat de bots kunnen worden gebruikt om geselecteerde taken (transactiestappen) binnen een algemeen bedrijfs- of IT-proces na te bootsen of te emuleren. Dit kan gaan over het manipuleren van gegevens, het doorgeven van gegevens van en naar verschillende applicaties, het activeren van reacties of het uitvoeren van transacties. RPA maakt gebruik van een combinatie van gebruikersinterface-interactie en descriptortechnologieën.

De scripts kunnen over een of meer softwareapplicaties heen liggen.

ROI (Return on investment of rendement op investering)

Dit drukt de financiële winst uit als een percentage van het geïnvesteerde bedrag om die winst te genereren.

S-HTTP (Secure Hypertext Transport Protocol)

Dit is ook bekend als HTTPS, een uitbreiding van Hypertext Transport Protocol (HTTP) die beveiligingsservices biedt voor de vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van transacties tussen HTTP-servers en clients. Voor internetbrowsers is S-HTTP een concurrerend alternatief voor de vaker gebruikte SSL-standaard (Secure Sockets Layer).

S-HTTP is ontworpen voor het gebruik in browsertoepassingen en kan dus niet worden gebruikt om niet-browsergebaseerde internettoepassingen te beveiligen.

SAM (Software Asset Management)

Een proces om besluiten te nemen over de aanschaf en verwijdering van software. Het omvat strategieën om ongebruikte of weinig gebruikte software te identificeren en elimineren, softwarelicenties te consolideren of over te stappen op nieuwe licentiemodellen.

Scalability

Schaalbaarheid is de maatstaf voor het vermogen van een bepaald systeem om de prestaties en kosten te verhogen of te verlagen als de applicatie- en systeemverwerkingsvereisten veranderen.

Voorbeelden zijn onder meer hoe goed een hardwaresysteem presteert als het aantal gebruikers toeneemt, hoe goed een database bestand is tegen een groeiend aantal vragen of hoe goed een besturingssysteem presteert op verschillende soorten hardware. Bedrijven die snel groeien, moeten speciale aandacht besteden aan schaalbaarheid bij het evalueren van hardware en software.

Security

Security of beveiliging gaat over de combinatie van mensen, beleid, processen en technologieën die door een onderneming worden gebruikt om haar cyber en fysieke activa te beschermen.

Bedrijfsleiders definiëren het optimalisatieniveau, waarbij de vereiste middelen worden afgewogen tegen bruikbaarheid/beheersbaarheid en de mate van compensatie van risico's.

Self-service Business Intelligence

De definitie van selfservice business intelligence houdt hier in dat eindgebruikers hun eigen rapporten en analyses ontwerpen en implementeren binnen een goedgekeurde en ondersteunde architectuur en tools-portfolio.

Semantic Data Model

Dit is een methode voor het organiseren van gegevens die de basisbetekenis van gegevensitems weerspiegelt, alsmede de onderlinge relaties. Deze organisatiemethode maakt het bij een update gemakkelijker om applicatieprogramma's te ontwikkelen en de consistentie van gegevens te behouden.

Service Desk

Een servicedesk is een helpdesk die over de middelen beschikt om serviceverzoeken en probleemoproepen zelf op te lossen. De medewerker van de klantenservice of eindgebruiker heeft daarmee de mogelijkheid om efficiënt een diagnose te stellen, problemen op te lossen en technische ondersteuning te corrigeren, in plaats van een "doorgeefluik" te zijn.

Service Levels

De prestatiedoelen van specifieke bedrijfsprocessen om aan de algemene doelstellingen van de business unit te voldoen.

Service-Level Agreement (SLA)

Een Service Level Agreement (SLA) bepaalt de verwachtingen tussen de serviceprovider en de klant. Het beschrijft de te leveren producten of diensten, het aanspreekpunt voor eindgebruikersproblemen en de statistische waarden voor de bepaling, controle en goedkeuring van de proceseffectiviteit.

Service-oriented Architecture (SOA)

Service-georiënteerde architectuur (SOA) is een ontwerpparadigma en -discipline die het mogelijk maakt om te voldoen aan bepaalde zakelijke eisen aan IT.

Organisaties kunnen veel voordeel behalen door het gebruik van SOA, zoals een snellere time-to-market, lagere kosten, betere applicatieconsistentie en grotere flexibiliteit. SOA vermindert redundantie en verbetert de bruikbaarheid, onderhoudbaarheid en waarde. Dit levert interoperabele, modulaire systemen op die gemakkelijker te gebruiken en te onderhouden zijn.

SOA creëert systemen die eenvoudiger en sneller zijn met meer flexibiliteit en lagere totale eigendomskosten (TCO).

Single Sign-on (SSO)

Single sign-on (SSO) biedt de mogelijkheid om slechts één keer te verifiëren en daarna voor toegang tot verschillende doelsystemen automatisch te worden geverifieerd.

Het haalt de noodzaak weg om afzonderlijke applicaties en systemen afzonderlijk te authenticeren en aan te melden, en dient dus eigenlijk als gebruikerssurrogaat tussen clientwerkstations en doelsystemen. Doelapplicaties en -systemen behouden nog steeds hun eigen opslag van referenties en presenteren aanmeldingsprompts op clientapparaten. Achter de schermen reageert SSO op die prompts en wijst de inloggegevens toe aan een enkel login/wachtwoordpaar.

SSO wordt vaak ingezet in enterprise-, web- en federatieve modellen.

SITE (Strategy, Iteration, Testing, Enablement)

Informatiesystemen (IS)-afdelingen zijn gewend om een ontwerpproces van planning, prototyping, testen en ontwikkeling te volgen bij de ontwikkeling van applicaties, resulterend in gerechtvaardigde ontwerpbeslissingen.

SITE is een Gartner-concept dat voortbouwt op deze al lang bestaande praktijk van de IS-afdeling, door een gestructureerd raamwerk te creëren.

Daarbinnen zien zowel business unit (BU) managers als IS-medewerkers duidelijk geïdentificeerde rollen die hun talenten en vaardigheden maximaliseren. Hierdoor vindt de aanpak van zaken als personeelsbezetting, succesfactoren, Return on Investment (ROI) richtlijnen, Request for Proposals (RFP's), interface-ontwerp en grafisch ontwerp plaats in een omgeving waarin beslissingen niet zomaar willekeurig zijn. Of de uiteindelijke uitvoering nu intern gedaan wordt of is uitbesteed, het naleven van SITE-principes biedt een zinvolle projectblauwdruk voor meerdere doelgroepen.

Six Sigma

Six Sigma is een verzameling technieken voor het ontwerpen, verbeteren en leveren van hoogwaardige processen en bedrijfsresultaten.

De naam is afgeleid van het statistische concept niveau 6 standaarddeviatie (6 sigmadeviatie) van de procesnorm, waarvan wordt aangenomen dat deze 3,4 defecten per miljoen kansen vertegenwoordigt. Om de variabiliteit te beheersen en minimaliseren, en om defecten te elimineren worden standaard processtappen gevolgd.

Voor het ontwerpen van een nieuw proces zijn veelvoorkomende processtappen vaak DMADV (d.w.z. behoeften definiëren, kritieke kwaliteitsitems meten, processen analyseren, product of dienst ontwerpen en afstemming van behoeften verifiëren). Voor procesverbetering zijn de gebruikelijke processtappen vaak DMAIC (d.w.z. kansen definiëren, prestaties meten, kansen analyseren, prestaties verbeteren en prestaties controleren).

Software Development

Projectbeheer, specificaties, ontwerp, programmering, testen, installatie en training in verband met een specifiek applicatieontwikkelingsproject van elke omvang.

Spam

Usenet-berichten die lukraak naar vele nieuwsgroepen worden gestuurd. De term wordt ook losjes toegepast op ongewenste e-mail of junkmail.

Speech Recognition

Speech recognition systemen interpreteren menselijke spraak en vertalen deze in tekst of commando's.

Primaire toepassingen zijn selfservice en oproeproutering voor contactcenters; het omzetten van spraak naar tekst voor tekstinvoer op het bureaublad, het invullen van formulieren of voicemailtranscriptie; en gebruikersinterfacebesturing en inhoudnavigatie op mobiele apparaten, pc's en in-car-systemen. Bediening van consumentenapparatuur (zoals tv's) en speelgoed is ook in de handel verkrijgbaar, maar wordt niet veel gebruikt.

Spoofing
 1. Een proces waarbij een router reageert om berichten van een host levend te houden in plaats van ze door te geven aan de externe client, waardoor gesprekskosten worden bespaard. Voornamelijk gebruikt in Integrated Services Digital Network (ISDN).
 2. Een pakket dat een andere herkomst aangeeft dan het daadwerkelijke adres waarvan het afkomstig is.

SQL (Structured Query Language)

Een relationele datataal in Engelse trefwoorden die een consistente set faciliteiten biedt voor query's, datadefinitie, datamanipulatie en datacontrole. Het is een geprogrammeerde interface voor relationele databasebeheersystemen (RDBMS'en). IBM introduceerde SQL als de belangrijkste externe interface voor zijn experimentele RDBMS, System R, dat het in de jaren zeventig ontwikkelde.

SQL-instructies zijn onder meer:

• Taalinstructies voor gegevensmanipulatie zoals SELECT, INSERT, UPDATE en DELETE
• Taalinstructies voor gegevensdefinitie, waaronder de CREATE- en DROP-instructies voor tabellen en indexen
• Verklaringen die de consistentie van gegevens controleren en bevoegdheden verlenen en intrekken

Als SQL-instructies niet volledig zijn gespecificeerd totdat het programma wordt uitgevoerd, noemen we ze "dynamisch". Als ze volledig zijn gespecificeerd wanneer het programma wordt gecompileerd, noemen we ze "statisch". SQL is nauwkeurig, omdat het gebaseerd is op predikatenlogica, maar voor de gemiddelde gebruiker is het is moeilijk om mee om te gaan.

Zijn meest vruchtbare positie is als een protocol voor software-naar-software-connectiviteit, en juist minder als toegang van mens-naar-software.

SSL (Secure Sockets Layer)

Een internetbeveiligingsstandaard van Netscape Communications, gebruikt voor de browser- en serversoftware.

Streaming

Een techniek die de continue eenrichtingstransmissie ondersteunt van audio- en/of videogegevens via internet en, meer recentelijk, via een mobiel netwerk. In tegenstelling tot audiobestanden (bijvoorbeeld MP3) en filmbestanden (bijvoorbeeld MPEG) die eerst moeten worden gedownload, begint streaming media binnen enkele seconden na het verzoek te spelen.

Voor streaming is een streaming-encoder nodig (die de audio- of videobron omzet in een gegevensstroom), een streamingserver die de gecodeerde media via een netwerk levert en een clientmediaspeler die samenwerkt met de server om ononderbroken media te leveren. Om variaties in netwerkkwaliteit en latentie te compenseren, buffert de client een paar seconden audio of video voordat de levering begint, en probeert vervolgens tijdens het afspelen voorop te blijven lopen. Voorbeelden van streamingsystemen zijn Windows Media, QuickTime en RealPlayer.

Syntax

Berichtindeling of grammatica (bijv. veldlengtes en markeringen, kop-, voetteksten en optionele velden).

Synthetic Data

Synthetic data of synthetische gegevens worden gegenereerd door toepassing van een steekproeftechniek op gegevens uit de echte wereld of door simulatiescenario's waarin modellen en processen samenwerken t.b.v. volledig nieuwe gegevens die niet rechtstreeks uit de echte wereld zijn overgenomen.

System Integration

Het ontwikkelingsproces van een complex informatiesysteem dat kan bestaan ​​uit het ontwerpen of bouwen van een aangepaste architectuur of applicatie, integratie met nieuwe of bestaande hardware, verpakte en aangepaste software en communicatie.

De meeste ondernemingen nemen een externe opdrachtnemer in de arm voor het programmabeheer van de meeste of zelfs alle fasen van de systeemontwikkeling. Deze externe leverancier neemt over het algemeen ook een groot deel van de projectrisico's op zich.

System Management

Elk van een aantal "huishoudelijke" activiteiten die bedoeld zijn om de werking van een computersysteem te behouden, onderhouden of corrigeren. Hieronder vallen routinematige, maar kritieke, processen zoals hardwarediagnostiek, softwaredistributie, back-up en herstel, controle van bestands- en schijfintegriteit en virusscanning.

TCP (Transmission Control Protocol)

Een communicatieprotocol gebaseerd op de standaarden van het Amerikaanse ministerie van Defensie voor betrouwbare internetlevering van gegevens.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Een reeks protocollen die (ongeveer) de netwerk- en transportlagen dekken van het zevenlaagse Open Systems Interconnection (OSI)-netwerkmodel. TCP/IP is ontwikkeld in een periode van 15 jaar onder auspiciën van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het heeft de facto de standaardstatus bereikt, vooral als lagen op een hoger niveau via Ethernet.

Techquilibrium

TechQuilibrium is het evenwichtspunt waar de onderneming de juiste mix van traditionele en digitale capaciteiten en middelen heeft om het bedrijfsmodel aan te drijven dat nodig is om het meest effectief te concurreren, in een bedrijfstak die een digitale revolutie doormaakt.

Terminal

Een apparaat dat toetsenbord en beeldscherm combineert en communiceert met een computer.

Terminals zijn onderverdeeld in verschillende klassen, afhankelijk van of ze zelf gegevens kunnen verwerken.

 • Domme terminals — beeldschermen of eenvoudige invoer/uitvoer-apparaten (I/O) die gegevens verzenden en accepteren van een netwerkserver of mainframe. Ze hebben geen ingebouwde verwerkingsmogelijkheden. Werknemers voeren gegevens en opdrachten in, die naar een computer op een andere locatie worden gestuurd.
 • Slimme terminals — monitoren die beperkte hoeveelheden informatie verwerken.
 • Intelligente terminals — apparaten die het hoofdgeheugen en een centrale verwerkingseenheid (CPU) bevatten om speciale weergavefuncties uit te voeren. Voorbeelden zijn een informatiezuil en AT&T Display Phones.
 • 3270-terminals — IBM-displaystations die worden gebruikt om te communiceren met mainframes van IBM en andere fabrikanten. Ze worden wijdverbreid gebruikt en worden op grote schaal nagemaakt.
Text Analytics

Tekstanalyse is het proces waarbij informatie wordt afgeleid uit tekstbronnen.

Het wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals: samenvatting (proberen de belangrijkste inhoud te vinden in een grotere hoeveelheid informatie of een enkel document), sentimentanalyse (wat is de aard van commentaar op een kwestie), verklarend (wat drijft dat commentaar), onderzoekend (wat zijn de specifieke gevallen van een specifieke kwestie) en classificatie (over welk onderwerp of welke belangrijke stukken inhoud de tekst gaat).

Text Mining

Het proces van het informatie-extractie uit verzamelingen tekstuele gegevens en deze voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Text Retrieval

Software die wordt gebruikt om eenheden met tekstuele informatie te vinden, zoals documenten. Dit gebeurt door de zoektermen van een gebruiker te matchen met die in een full-text index, die is afgeleid van de verzameling tekstuele eenheden.

Time-out

De ingestelde tijdsperiode voordat een terminalsysteem enige actie uitvoert.

Typische toepassingen zijn onder meer een poll-release (wanneer een terminal wordt losgekoppeld als de time-outperiode verstrijkt voordat het intoetsen wordt hervat) of een toegangstime-out (wanneer een terminal op een lokaal netwerk gedurende een bepaalde tijd niet kan zenden).

TLP (Transmission Level Point)

Elk punt in een transmissiesysteem waar het vermogensniveau van het signaal wordt gemeten.

TLS (Transport Layer Security)

Internetgebaseerde transactiebeveiliging door het Secure Sockets Layer (SSL)-protocol.

Tokenization

Tokenisatie verwijst naar een proces waarbij een stukje gevoelige gegevens, zoals een creditcardnummer, wordt vervangen door een surrogaatwaarde die bekendstaat als een token.

De gevoelige gegevens moeten over het algemeen nog steeds veilig worden opgeslagen op één centrale locatie voor latere referentie en vereisen sterke bescherming eromheen. De veiligheid van een tokenisatiebenadering hangt af van de veiligheid van de gevoelige waarden, het algoritme en het proces dat wordt gebruikt om de surrogaatwaarde te creëren en terug te brengen naar de oorspronkelijke waarde.

Totale Cost of Ownership (TCO)

Novalinq definieert de totale eigendomskosten (TCO) als een uitgebreide beoordeling van informatietechnologie (IT) of andere kosten over de bedrijfsgrenzen heen in de tijd.

Voor IT omvat TCO de aanschaf van hardware en software, beheer en ondersteuning, communicatie, eindgebruikerskosten en de alternatieve kosten van uitvaltijd, training en andere productiviteitsverliezen.

URL (Uniform Resource Locator)

Een URL (uniform resource locator) is de tekenreeks die de exacte naam en locatie van een internetdocument identificeert.

Virtueel Assistent (VA)

Virtuele assistenten (VA's) helpen gebruikers of bedrijven met een reeks taken die voorheen alleen door mensen mogelijk werden gemaakt.

VA's gebruiken semantisch en diep leren (zoals diepe neurale netwerken [DNN's], natuurlijke taalverwerking, voorspellingsmodellen, aanbevelingen en personalisatie) om mensen te helpen of taken te automatiseren.

VA's luisteren naar en observeren gedrag, bouwen en onderhouden datamodellen en voorspellen en bevelen acties aan. VA's kunnen in verschillende gebruikssituaties worden ingezet, waaronder virtuele persoonlijke assistenten, virtuele klantassistenten en virtuele medewerkerassistenten.

Virtueel LAN (VLAN)

Een virtueel LAN (VLAN) is een set systemen die, ongeacht de adressering of locatie op een hogere laag, wordt aangemerkt als een logisch LAN en wordt behandeld als een set aaneengesloten systemen op een enkel LAN-segment.

Virtuele LAN's kunnen in eigendom zijn of gestandaardiseerd met behulp van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.1Q. Typische groeperingsparameters voor VLAN's zijn het poortnummer van de hub, switch of router, het hogere-laagprotocol zoals Internet Protocol (IP) of Internetwork Packet Exchange (IPX), het Media Access Control (MAC)-adres en het traditionele subnet.

Het doel van VLAN's is om eenvoudiger beheer, eenvoudige verplaatsingen/toevoegingen/wijzigingen aan netwerkapparaten en partitionering op de MAC-laag te bieden.

Virtuele machine (VM)

Een virtuele machine (VM) is een software-implementatie van een hardwareachtige architectuur, die vooraf gedefinieerde instructies uitvoert op een manier die vergelijkbaar is met een fysieke centrale verwerkingseenheid (CPU).

VM's kunnen worden gebruikt om een ​​platformonafhankelijke computeromgeving te creëren die onafhankelijk van hun onderliggende CPU's en besturingssystemen op computers wordt geladen en uitgevoerd.

Virtueel particulier netwerk (VPN)

Een virtueel particulier netwerk (VPN) is een systeem dat bedrijfsgerichte communicatiediensten levert, op een gedeelde openbare netwerkinfrastructuur en dat op maat gemaakte bedrijfskenmerken op uniforme en universele wijze levert door het hele bedrijf.

De term wordt in het algemeen gebruikt om te verwijzen naar spraak-VPN's. Om verwarring te voorkomen, worden op IP gebaseerde datadiensten data-VPN's genoemd. Serviceproviders definiëren een VPN als een WAN van permanente virtuele circuits, die over het algemeen asynchrone overdrachtsmodus (ATM) of framerelay gebruiken om IP te transporteren.

Technologieproviders definiëren een VPN als het gebruik van coderingssoftware of -hardware om privacy te bieden aan communicatie via een openbaar of niet-vertrouwd datanetwerk.

Virtuele realiteit (VR)

Virtual reality (VR) biedt een door de computer gegenereerde 3D-omgeving (waaronder computergraphics en 360-graden video) die een gebruiker omringt en op een natuurlijke manier reageert op de acties van een persoon, meestal door middel van meeslepende, op het hoofd gemonteerde displays.

Gebaarherkenning of handheld-controllers bieden hand- en lichaamstracking en haptische (of aanraakgevoelige) feedback kan worden opgenomen. Room-based systemen bieden een 3D-ervaring terwijl ze zich door grote gebieden verplaatsen, of ze kunnen met meerdere deelnemers worden gebruikt.

Virtual Reality Modeling Language (VRML)

Virtual Reality Modeling Language (VRML) biedt een manier om 3D-werelden weer te geven op basis van wiskundige vergelijkingen of beschrijvingen.

Een VRML-browser kan vormen en tekst creëren binnen een navigeerbare 3D-context. De v.2.0-specificaties verbeteren de meeslepende ervaring nog verder, waardoor gebeurtenissen in de echte wereld mogelijk zijn, zoals interactie tussen "bezoekers" en botsingsdetectie wanneer een gebruiker tegen een object of andere gebruikers "opbotst".

Virtualisatie

Virtualisatie is de abstractie van IT-resources die de fysieke aard en grenzen van die resources maskeert voor resourcegebruikers.

Een IT-resource kan een server, een client, opslag, netwerken, applicaties of besturingssystemen zijn. In principe kan elke IT-bouwsteen worden geabstraheerd van resourcegebruikers.

Visual Basic (VB)

Visual Basic (VB) is een programmeertaal op hoog niveau van Microsoft.

Visualisatie

Visualisatie is de illustratie van informatieobjecten en hun relaties op een display.

Strategische visualisatie illustreert grafisch de kracht van relaties door de nabijheid van objecten op het scherm. Geavanceerde technologie kan een aanzienlijk verschil maken in het vermogen van gebruikers om te communiceren met grote kennisopslagplaatsen. Deze ontwikkelingen gebruiken de afstand tussen objecten op het scherm om de overeenkomsten in betekenis, overeenkomsten van inhoud of andere relaties (bijvoorbeeld associatie met een groep) weer te geven.

Voice encryption

Voice encryption of spraakcodering wordt gedefinieerd als een functie waarmee een apparaat gedigitaliseerde spraaksignalen kan transporteren.

World Wide Web-consortium (W3C)

Het World Wide Web Consortium (W3C) is een in de VS gevestigde non-profitgroep die standaarden voor het web ontwikkelt en aanbeveelt.

Wireless Local Area Network (WLAN)

Wireless (draadloos) Local-Area Network (WLAN) is een LAN-communicatietechnologie waarbij radio-, microgolf- of infraroodverbindingen de plaats innemen van fysieke kabels.

De 802.11-familie van standaarden die is uitgegeven door de IEEE biedt verschillende specificaties voor transmissiesnelheden van 1 Mbps tot 54 Mbps. De vier belangrijkste fysieke-laagstandaarden zijn 802.11a, 802.11b, 802.11g en 802.11n

Windows-client

De Windows-clientbesturingssysteemomgeving van Microsoft is bedoeld en geprijsd voor consumenten en zakelijke eindgebruikers. Deze categorie omvat alle Windows-voorgangers, evenals Windows XP en Vista.

Windows CE

Windows CE is een besturingssysteem voor embedded toepassingen met beperkte bronnen. Windows Mobile is bovenop Windows CE gebouwd, maar CE wordt gebruikt om veel andere apparaten en toepassingen te ondersteunen, die niet allemaal mobiel zijn, waaronder settopboxen. Zie ook Windows Mobile 6.

Wiki

Een gezamenlijk authoringsysteem voor het maken en onderhouden van gekoppelde verzamelingen webpagina's waarmee gebruikers pagina's in een webbrowser kunnen toevoegen of wijzigen, zonder zich zorgen te hoeven maken over waar en hoe de inhoud wordt opgeslagen. Wiki's maken massaal auteurschap mogelijk waarbij miljoenen mensen kunnen samenwerken om nieuwe inhoud te genereren.

Wi-Fi (wireless fidelity of draadloze trouw)

Certificeringsteken uitgegeven door de Wi-Fi Alliance om te certificeren dat een product voldoet aan de 802.11b, g en een standaard voor WLAN's.

Website

Een website is een verzameling bestanden die toegankelijk zijn via een webadres, over een bepaald thema of onderwerp en beheerd door een bepaalde persoon of organisatie.

De openingspagina wordt een startpagina genoemd. Een website bevindt zich op servers die zijn verbonden met het webnetwerk en kan 24 uur per dag, zeven dagen per week informatie opmaken en verzenden die door gebruikers wereldwijd wordt gevraagd. Websites gebruiken doorgaans HTML om informatie op te maken en weer te geven en om navigatiefaciliteiten te bieden die het de gebruiker gemakkelijk maken om zich binnen de site en over het web te verplaatsen.

Web

Het Web (afkorting van World Wide Web) is een op hypertekst gebaseerd wereldwijd informatiesysteem dat oorspronkelijk is ontwikkeld in het European Laboratory for Particle Physics in Genève.

Het is een subset van internet, technisch gedefinieerd als de gemeenschap op internet waar alle documenten en bronnen zijn opgemaakt met behulp van Hypertext Markup Language (HTML).

HTML, en het verwante Hypertext Transport Protocol (HTTP), maken het gemakkelijk om gegevens en documenten te vinden en te bekijken die zijn opgeslagen op computers die met internet zijn verbonden. HTML creëert de links (“hyperlinks”) waarmee de gebruiker met een muisklik tussen vele webdocumenten kan navigeren.

Web 2.0

De evolutie van het web vanuit een verzameling gehyperlinkte inhoudspagina's naar een platform voor menselijke samenwerking en systeemontwikkeling en -levering.

X Windows

X Windows is het softwaresysteem dat is geschreven voor het beheren van Windows onder Unix.

Een grafische architectuur, Application Programming Interface (API) en prototype-implementatie, ontwikkeld door het Massachusetts Institute of Technology, definieert X Windows als een client/server-relatie tussen het applicatieprogramma en het werkstation. Het is echter geen volledige grafische gebruikersinterface (GUI), maar eerder de basis waarop men kan bouwen.

Blijf op de hoogte

Wij houden je graag op de hoogte van ons opleidingenaanbod, geven je tips en delen onze beste blogs met je.

Bedankt voor je aanmelding!
Er is iets fout gegaan.

Alle trainingen en opleidingen

Data Science opleidingen in Python en R voor beginners tot aan expert, data engineering met Azure en Spark en data visualisatie in PowerBI.