Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOVALINQ

Artikel 1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities, met hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden: deze voorwaarden van Novalinq;

Deelnemers: werknemers van Cliënt die deelnemen aan de Trainingsdiensten die door Novalinq worden verstrekt;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en knowhow;

Orderbevestiging: de bevestiging van de aankoop van de Trainingsdiensten die onder andere de kosten, de data en de reikwijdte en aard van de Trainingsdiensten specificeert;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Novalinq en Cliënt voor het aanbieden vanTrainingsdiensten en die bestaat uit de Orderbevestiging en deze Algemene Voorwaarden;

Partij: Novalinq of Client

Privacybeleid: Novalinq’s Privacybeleid;

Trainingsdiensten: de training, opleiding en andere relevante diensten, waaronder maar niet beperkt tot de toegang tot het gebruik van het Trainingsplatform en het Trainingsmateriaal, dat door Novalinq aan de Cliënt in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, zijn verstrekt;

Trainingsmateriaal: het materiaal, de documentatie en de informatie die Novalinq verstrekt doormiddel van de Trainingsplatform of in enige andere relatie met betrekking tot de Trainingsdiensten;

Trainingsplatform: het platform dat door Novalinq toegankelijk is gemaakt voor Deelnemers als onderdeel van de Trainingsdiensten, dat onder meer relevant Trainingsmateriaal bevat en ander dergelijke relevante informatie bevat.

Website: Novalinq’s website www.novalinq.nl en alle onderliggende (sub)domeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Trainingsdiensten die door Novalinq voorCliënt worden uitgevoerd zoals nader omschreven in de Orderbevestiging.

2.2. Ingeval één of meerdere voorwaarden van de Orderbevestiging in strijd zijn met de voorwaarden van deze Algemene voorwaarden, prevaleren de in deze Algemene voorwaarden vermelde voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Orderbevestiging.

2.3. De relatie van Partijen is die van onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal dusdanig worden uitgelegd dat Partijen als partners, joint ventures of mede-eigenaars worden beschouwd, of dat één van beide Partijen gemachtigd is om namens de andere Partij op te treden, deze te binden of anderszins verplichtingen te creëren of op zich te nemen, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald.

2.4. De toepasselijkheid van enige door Cliënt gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Trainingsdiensten

3.1. De specificaties van de door Cliënt aangeschafte Trainingsdiensten zijn beschreven in deOrderbevestiging.

3.2 Novalinq zal de Trainingsdiensten naar beste kunnen uitvoeren. Alle Trainingsdiensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij Novalinq uitdrukkelijk en schriftelijk eenresultaat heeft toegezegd.

3.3 Cliënt erkent dat Novalinq de inhoud en de diepgang van de Trainingsdiensten, vaststelt.

3.4. Novalinq bepaalt naar haar eigen oordeel welke personen/trainers de Trainingsdiensten leveren.

3.5. Novalinq heeft het recht om de personen/trainers te vervangen door andere personen/trainers met vergelijkbare vaardigheden en kennis.

3.6. De Cliënt is verantwoordelijk voor de keuze en geschiktheid van de Trainingsdiensten voor deDeelnemers. Een gebrek aan voorkennis bij de Deelnemers heeft geen invloed op de verantwoordelijkheden van de Cliënt.

3.7. Cliënt is gerechtigd om de Trainingsdiensten zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14dagen. Deze termijn gaat in op de dag na het aanschaffen van de Trainingsdiensten.

3.8. Als de training wordt geannuleerd, wordt de Cliënt uiterlijk zeven (7) dagen voor de eigenlijke begindatum van de Training per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht.

3.9. Wanneer annulering van de Trainingsdiensten plaatsvindt door toedoen van Novalinq, dan zal Novalinq de Cliënt een alternatieve datum en/of locatie aanbieden. Als de Cliënt instemt met het alternatief, registreert Novalinq de nieuwe datum/data. De Cliënt ontvangt vervolgens een nieuwe bevestiging met de alternatieve datum. Als de Cliënt het aangeboden alternatief niet accepteert, wordt de training kosteloos geannuleerd en worden reeds betaalde bedragen binnen twee (2) weken terugbetaald.

3.10. In het geval dat de Cliënt de Trainingsdienst annuleert na de in artikel 3.7 genoemde termijn, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

- Indien annulering plaatsvindt tot aan 4 weken voor aanvang van de training, worden er geen kosten in rekening gebracht aan de Cliënt;

- Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht aan de Cliënt;

- Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de prijs inrekening gebracht aan de Cliënt;

3.11. De annuleringskosten zijn niet van toepassing in het geval een Deelnemer wordt vervangen door een collega. Vervanging is mogelijk tot de (eerste) dag van de Trainingsdienst. In alle andere Algemene voorwaarden Novalinq B.V.(uitzonderlijke) situaties, die niet van toepassing zijn op de bovenstaande voorwaarden, wordt de afhandeling bepaald door Novalinq.

3.12. Cliënt informeert de Deelnemers over de verplichtingen op grond van de Overeenkomst en de gedragsregels en andere door Novalinq voorgeschreven regels met betrekking tot deTrainingsdiensten en draagt zorg voor naleving van deze regels en de Overeenkomst.

3.13. In het geval dat apparatuur, software en materialen van de Cliënt worden gebruikt bij het verstrekken van de Trainingsdiensten, zorgt Cliënt voor tijdige beschikbaarheid van goed werken de apparatuur en software.

Artikel 4. Trainingsplatform

4.1. Met betrekking tot het verstrekken van de Trainingsdiensten en voor de duur van dezeOvereenkomst, biedt Novalinq de Deelnemers toegang tot het Trainingsplatform. Deelnemers ontvangen een wachtwoord en log-in om toegang te krijgen tot het Trainingsplatform.

4.2. Voor de duur van de Overeenkomst krijgt de Cliënt een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de Deelnemers toegang te verlenen tot en gebruik te maken van hetTrainingsplatform, om deel te nemen aan de Trainingsdiensten. Dit recht op toegang tot en gebruik van het Trainingsplatform is gekoppeld aan de specifieke Deelnemers.

4.3. Cliënt en/of Deelnemers mogen de rechten die zij ten aanzien van het Trainingsplatform on derde Overeenkomst hebben verkregen, niet verkopen, verhuren of vervreemden. Ook is het niet toegestaan derden toegang te verlenen tot het Trainingsplatform, of deze op enige andere wijze of voor enig doel aan derden ter beschikking stellen.

4.4. Cliënt is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik door de deelnemers van het Trainingsplatform.

4.5. Novalinq kan niet garanderen dat het Trainingsplatform vrij is van fouten en dat alle functies zonder onderbreking functioneren. Novalinq zal zich inspannen om fouten in het Trainings platform te verhelpen.

Artikel 5. Betaling

5.1. De prijzen en tarieven van de Trainingsdiensten zijn vastgelegd in de Orderbevestiging. In het geval dat de omvang en/of aard van de Trainingsdiensten tijdens de Overeenkomst veranderen, zullen de prijzen en vergoedingen dienovereenkomstig worden aangepast.

5.2. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW), vergoedingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen die zijn of worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen. Alle belastingen met betrekking tot de verrichte Trainingsdiensten worden betaald door Cliënt.

5.3. De verschuldigde bedragen worden door Cliënt voldaan conform de overeengekomen betalingscondities of op de wijze als vermeldt op de factuur. Novalinq kan bepaalde bedragen vooraf en andere bedragen achteraf factureren. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, betaalt Cliënt de betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum of uiterlijk op de dag waarop de (eerste)Trainingsdienst plaatsvindt. Cliënt is niet gerechtigd betalingen op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen. Algemene voorwaarden Novalinq B.V.

5.4. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.5. Indien Cliënt alsnog het verschuldigde bedrag niet betaalt, na ontvangst van een vordering of ingebrekestelling, dan kan Novalinq de vordering voor incasso uit handen geven, waarbij Cliënt tevens gehouden is tot het betalen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in aanvulling op het totale verschuldigde bedrag, inclusief alle kosten in rekening gebracht door externe experts.

5.6. De relevante documenten en informatie uit de administratie of systemen van Novalinq worden beschouwd als overtuigend bewijs van de geleverde Trainingsdiensten en de bedragen die Cliënt inruil voor deze Trainingsdiensten betaalt, onverminderd het recht van Cliënt om het tegendeel te bewijzen.

5.7. Niettegenstaande het hierboven genoemde kan Novalinq, in het geval Cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, ook de Overeenkomst beëindigen en/of de levering vanTrainingsdiensten aan Cliënt opschorten.

Artikel 6. Termijn en beëindiging

6.1. De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen en blijft van krachtgedurende de looptijd van de Trainingsdiensten. Afgezien van de artikelen 3.7 en 3.8 hierboven, kande Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.

6.2. Elk der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst, in alle gevallen na toezending van een behoorlijke schriftelijke ingebrekestelling die zo gedetailleerd mogelijk is en waarin de in gebreke gestelde Partij een redelijke termijn wordt geboden om de inbreuk te verhelpen.

6.3. Elk der Partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, indieneen verzoek tot vereffening wordt ingediend met betrekking tot de andere Partij of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd om andere redenen dan een bedrijfsreconstructie of fusie. Novalinq is nimmer uit hoofde van deze beëindiging verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen of een schadevergoeding te betalen.

6.4. Novalinq is voorts gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder op enige wijze jegens Cliënt en/of Eindgebruiker aansprakelijk te worden, schriftelijk (gedeeltelijk) te ontbinden in geval van:i. elke wijziging van zeggenschap in Cliënt, zijn gelieerde ondernemingen en/of aandeel houders; ii. Schending van de artikelen 4, 5, 8 door de Cliënt

6.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Novalinq reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en Cliënt heeft betaald. Indien toepasselijk, blijven reeds gefactureerde bedragen die betrekking hebben werkzaamheden die al naar behoren door Novalinq zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, onverminderd verschuldigd met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald. Deze bedragen worden onmiddellijk en volledig opeisbaar op het moment van beëindiging. Algemene voorwaarden Novalinq B.V.

6.6. In het geval de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook,

i) behoudt Novalinq zich het recht voor om alle verdere levering van de Trainingsdiensten te staken,

ii) eindigen alle rechten en licenties verleend aan Cliënt automatisch en

iii) worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.In het geval van beëindiging zal Cliënt ook gehouden zijn om onmiddellijk alle VertrouwelijkeInformatie te retourneren in overeenstemming met artikel 9.

6.7. Alle rechten of verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van deOvereenkomst - hetzij door ontbinding of anderszins - van kracht te blijven, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 7. Privacy

7.1. Bij het verstrekken van de Trainingsdiensten verwerkt Novalinq persoonsgegevens van Cliënt ende Deelnemers zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU)2016/679 ("AVG"). Novalinq verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met haarPrivacybeleid dat te vinden is op https://www.novalinq.nl/privacyverklaring/. Cliënt garandeert dat zij het Privacybeleid aan de Deelnemers heeft verstrekt voorafgaand aan de start van deTrainingsdiensten.

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

8.1. Het Trainingsmateriaal is en blijft het exclusieve eigendom van Novalinq en/of haarlicentiegevers. Alle Intellectuele Eigendomsrechten in het Trainingsmateriaal berusten bij Novalinq en/of haar licentiegevers. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige IntellectueleEigendomsrechten over te dragen aan de Cliënt en/of Deelnemers.

8.2. Voor de duur van de Overeenkomst krijgt de Cliënt een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de Deelnemers toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van hetTrainingsmateriaal, zoals door Novalinq verstrekt is via het Trainingsplatform of anderszins, uitsluitend met het doel om deel te kunnen nemen aan de Trainingsdiensten.

8.3. Na voltooiing van de Trainingsdiensten mogen Cliënt en Deelnemers het Trainingsmateriaal intern gebruiken binnen het bedrijf van Cliënt. Cliënt en/of Deelnemers zijn uitdrukkelijk niet gerechtigd om het Trainingsmateriaal te verkopen, verhuren, kopiëren, publiceren of anderszins te gelde te maken, bijvoorbeeld door het Trainingsmateriaal te gebruiken om eigen Trainingsdiensten aan te bieden.

8.4. Cliënt zal zich naar redelijkheid inspannen om de Intellectuele Eigendomsrechten van Novalinq en/of haar licentiegever op het Trainingsmateriaal te beschermen en onmiddellijk aan Novalinq rapporteren over inbreuken op dergelijke rechten waarvan Cliënt kennis krijgt, inclusief inbreuken door één van haar Eindgebruikers.

8.5. De Cliënt onthoudt zich van elke handeling die inbreuk maakt op de IntellectueleEigendomsrechten van Novalinq of haar licentiegevers, waaronder maar niet beperkt tot - i) de registratie van domeinnamen, handelsmerken of Google Adwords die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met enig object ten aanzien waarvan de Intellectuele Eigendomsrechten bij Novalinq of haar licentiegevers berusten en/of het verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of Algemene voorwaarden Novalinq B.V.wijzigen van kennisgevingen of verklaringen van Novalinq of haar licentiegevers met betrekking totIntellectuele Eigendomsrechten.

8.6. Licenties van derden kunnen een integraal onderdeel vormen van de Trainingsdiensten. Als licenties van derden inderdaad deel uitmaken van de Trainingsdiensten, moet de Cliënt voldoen aan de bepalingen en voorwaarden die door de derde partij zijn verstrekt. Zonder het accepteren van deze licenties van derden is Cliënt niet gerechtigd om de Trainingsdiensten te gebruiken en/of te ontvangen.

8.7. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Cliënt en/of Deelnemers, inclusief eventueleIntellectuele Eigendomsrechten op materiaal van de Cliënt, blijven berusten bij Cliënt en/ofDeelnemers. Cliënt verleent hierbij Novalinq een royaltyvrije, onbeperkte, sub licentieerbare, niet exclusieve licentie om het Cliënt-materiaal te gebruiken in relatie tot de Trainingsdiensten. In het geval dat materiaal, geleverd door Cliënt en/of Deelnemers, wordt gebruikt door Novalinq in hetTrainingsmateriaal, dan is Novalinq gerechtigd dat materiaal te gebruiken voor toekomstigeTrainingsdiensten voor andere Cliënten, op voorwaarde dat alle referentie, merken enVertrouwelijke Informatie zijn verwijderd.

Artikel 9. Vertrouwelijke Informatie

9.1. Al het Trainingsmateriaal dat en informatie die bekend gemaakt is door de ene partij(Openbaar makende Partij) aan de andere partij (de Ontvangende Partij), zal worden verondersteld vertrouwelijke informatie te zijn (Vertrouwelijke Informatie) en zal door de Ontvangende Partij als zodanig worden beschouwd, tenzij de Ontvangende Partij kan bewijzen dat de materialen en/of informatie geen Vertrouwelijke Informatie omvat omdat deze informatie:

a) Tot het publieke domein behoort, tenzij dit het gevolg is van schending door deOntvangende Partij van de Overeenkomst;

b) reeds bekend is bij de Ontvangende Partij op het moment van bekendmaking door de Openbaar makende Partij;

c) door de Ontvangende Partij op correcte en wettige wijze van een derde partij wordt ontvangen zonder beperking van openbaarmaking en zonder medeweten of redelijk vermoeden dat de openbaarmaking door een derde in strijd is met enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij; of

d) vereist om (in de mate dat dit vereist is) openbaar te worden gemaakt op grond van wet of regelgeving, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Openbaar makende Partij redelijke kennisgeving geeft van de vereiste openbaarmaking en de mogelijkheid om een passend bevel tot bescherming van de informatie te verkrijgen, voor zover toegestaan door toepasselijke wet- of regelgeving.

9.2. Partijen erkennen dat alle Vertrouwelijke Informatie die door de Openbaar makende Partij aan de Ontvangende Partij wordt bekendgemaakt, enkel en alleen gebruikt mag worden voor het daartoe bestemde doel, namelijk de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3. de Ontvangende Partij gaat ermee akkoord dat zij zorg draagt voor de vertrouwelijkheid van alleVertrouwelijke Informatie die door de Openbaar makende Partij aan haar is verstrekt. Hieronder wordt verstaan maar is geenszins beperkt, het nemen van stappen om de vertrouwelijkheid van de Algemene voorwaarden Novalinq B.V.Vertrouwelijke Informatie te beschermen en te behouden, als ware het haar eigen VertrouwelijkeInformatie, maar in ieder geval niet met minder dan een redelijke mate van zorg.

9.4. De Ontvangende Partij gaat er verder mee akkoord dat zij geen Vertrouwelijke Informatie bekend zal maken aan enige derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deOpenbaar makende Partij, en Ontvangende Partij zal deze derden voor wat betreft de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie ten minste dezelfde voorwaarden opleggen als de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst.

9.5. De Ontvangende Partij informeert de Openbaar makende Partij onmiddellijk als zij op de hoogte wordt gesteld van ongeautoriseerde openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie en neemt alle nodige maatregelen om verdere openbaarmaking en/of gebruik van de ongeautoriseerde openbaar gemaakte Vertrouwelijke Informatie te voorkomen.

9.6. Op eerste verzoek van de Openbaar makende Partij zal de Ontvangende Partij onmiddellijk alleVertrouwelijke Informatie, inclusief kopieën en/of afgeleide werken daarvan, aan de Openbaar makende Partij terugsturen en zal zij elk gebruik van de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk beëindigen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Het volgende artikel beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van Novalinq (inclusief enige aansprakelijkheid voor de handelingen of nalatigheden van haar werknemers, agenten, licentiegevers en onderaannemers) ten opzichte van Cliënt met betrekking tot enige schending van deze Overeenkomst, dan wel enige vertegenwoordiging, onjuiste voorstelling van zaken (ongeacht of onschuldig of nalatig), verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid (inclusief zonder beperking nalatigheid) ontstaan onder en/of in verband met de Overeenkomst.

10.2. De aansprakelijkheid van Novalinq wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming vande Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enige andere oorzaak, is beperkt tot vergoeding van de directe schade, voor een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag dat Cliënt feitelijk in de voorafgaande vierentwintig (24) maanden aan Novalinq uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald. Voor schade, ongeacht de oorzaak daarvan, zal de totale aansprakelijkheid van Novalinq op basis van deze Overeenkomst in geen geval de totale kosten van de Trainingsdiensten voor Cliënt overschrijden.

10.3. Novalinq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bijzondere, indirecte, gevolg- of puur economische schade, kosten, verliezen of uitgaven, verlies van zaken, winstderving, niet gerealiseerde verliezen of geanticipeerde besparingen, verlies van goodwill, verlies veroorzaakt door bedrijfsonderbreking, verlies van goederen, verlies van gebruik, verlies in verband met(rechts)vorderingen, materialen, diensten en/of software van derde partijen en verlies in de vormvan het inhuren van leveranciers.

10.4. Novalinq en/of haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk, ongeacht de oorzaak, voor enigekosten of schade veroorzaakt door (i) enig gebruik van de Trainingsdiensten door Cliënt en/ofDeelnemer ii) (zakelijke) beslissingen gemaakt door Cliënt en/of Deelnemers op basis van op deTrainingsdiensten en/of (ii) het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Cliënt. Algemene voorwaarden Novalinq B.V.

10.5. De uitsluitingen en beperkingen genoemd in Artikel 10 zijn niet van toepassing in het geval envoor zover de schade te wijten is aan opzet of bewusteloosheid van Novalinq of haar management.

10.6. Elke vordering tot schadevergoeding moet worden gericht aan Novalinq en vervalt na het verstrijken van een periode van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. Behoudens het geval dat nakoming blijvend onmogelijk is geworden, komt aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de Overeenkomst pas tot stand indien Novalinq onmiddellijk schriftelijk in gebreke is gesteld.

10.7. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door Cliënt is Novalinq steeds gerechtigd omde toegang tot de Trainingsdiensten (tijdelijk) op te schorten.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Novalinq is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van deOvereenkomst als gevolg van gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van Novalinq vallen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot natuurrampen, terrorisme, aardbevingen, overheidsbesluiten, arbeidsconflicten, storingen in het gebruik, ziekte of niet-beschikbaarheid van trainers, tekort aan voorraden, rellen, oorlog, brand, epidemieën.

Artikel 12. Toepassend recht en forumkeuze

12.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken( 'CISG') is niet van toepassing.

12.2. Alle controverses, geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dezeOvereenkomst of de schending daarvan, die niet in der minne door Partijen zijn geregeld, zullen uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in Amsterdam,Nederland.

12.3. Mocht een klacht niet tot een onderlinge oplossing leiden dan is Cliënt tevens gerechtigd zijn klacht voor te leggen aan: De Geschillencommissie Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, 070 310 5310,
www.degeschillencommissie.nl

Artikel 13. Varia

13.1. Cliënt is niet bevoegd om de Overeenkomst en/of enige van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst, inclusief de licentie zoals hieronder verleend, over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novalinq.

13.2. Novalinq heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan elke partij die is op enigerlei wijze aan haar verbonden is en/of aan haar (sub) licentiegevers.

13.3. Ingeval één of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig blijken of vernietigd worden, blijven Partijen onverkort gebonden door de overige bepalingen in deze voorwaarden. Hetgeen nietig of ongeldig is, zal onmiddellijk worden vervangen door één of meer rechtsgeldige bepalingen die, gegeven de inhoud en bedoeling van deze Overeenkomst, zo dicht mogelijk zullen overeenkomen met hetgeen dat wordt vervangen.

13.4. Aanvullingen en/of afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle online trainingen en opleidingen

Data Science opleidingen in Python en R voor beginners tot aan expert, data management opleidingen en data visualisatie trainingen in PowerBI.